St. Nicholas De Flue 

St. Nicholas De Flue 
St. Nicholas De Flue nø Switzerland móngdàn taq gv̀l yv̀ngà. Àngò lvpvt yv̀nggùng nø kám vsvng shvlá pvlàcè tvrà taq dvzaq dvkángshì vsv̀ng wanø bø̀ng shvng yv̀ngì we íe. Àng cèldvp taqø bv̀nlì riwe rvtø̀ rì taqga Yesu Kristu dang svkse wá shì nø dvzaq dvkángshì ráì wegø íe. 
Àngnø mvjan tø̀mrì taqgø gvzà vlǿmvm vrvmwe tiqgǿ íwe døni àng kaqsvng captain vya taq vl ráì wegø íe. St. Nicholas De Flue nø Dorvdi nvng dø̀ngku shvzøngshì yv̀ngì we ínø̀ cv̀mré gø 10 gǿ høqshaq shvzat yv̀ngà. Àngnø Gvray kaq vjúrøt shìwe tvrà taq gvzà dvzaq shìwe tiqgǿ gø íe. 
AD 1467 nǿng àng lvpvt 50 nǿng taqnø vshø̀m gǿ tiqgóng Gvray “Holy Trinity” nø àng kaqsvng kà dvtut ráà we yv́ng kèní àngò tiqlvpat kaq svng Gvray kaq apnúngshì lv́m nøt ratshì yv̀ngì we íe. We rvtø̀ kèní àngnø àngò chø̀m døngku dvpvt dvgǿā vduwe tvràrì shvngbe dvgǿā dá:ngí àng tiqgǿ nø noqngø̀m chø̀mcè tiqlòng vrangshì shaq íwe shìgùng mvdàm svng rvlàng nø we shvrà taqø dvrá shvdøk shì só:rí vl ráì we íe. We shvrà taqø àng nø 20 nǿng dá:ngte vjúrøt dvzaqshì nø ám-vq  vnvtshì só:rí vl yv̀ngì. Àngnø dvgá ám-vq dvrèrì svng ám-vq vnvtshì nø Yesu Kristu ò zidòng mok kèní wa cúnshì dvzaqshì ráì wegø íe. 
Wedø àng bø̀ng nø tiqni mvdàm tiqni móng vsv̀ngrì dvhø̀ taq vhú ráì nø zìdang vrv̀m taq vl we móng vsv̀ng loksok rì nø àngò lvpat tvrà svng gùn dvtøp we rì wáshì ráì. Àngò vjúrøt shìwe tvrà rì kaqsvng vsv̀ng shvngbe nø cvnshì yv̀ngì wegø íe. AD 1481 nǿng taqnø Sweden móng kèní cheshì nø Sardan wawe wamà taqø vl yv̀ngì we íe. 
Àng kaqsvng AD 1947 May shvlá 15 ni taq Svrabín koqkámpè Pious (12) taqkèní St. Nicholas De Flue wanø mvsat ráà we íe.

Add new comment

7 + 3 =