St. Onesimus

St. Onesimus
St. Onesimus nø pvrà noqwe vshuq tiqgǿ íyv̀:ngì. Àngò vshuq àngkàngpè nø Piqlemun wa tǿshì we mvgàm tiqgǿ ò vshuq íyv̀:ngì. Àngnø dvzv́r Polo ò mòngkàrì kèní Epesu muqtaqø Yesu sv̀ng vtoshì lún yv̀ngà we tiqgǿ gø íyv̀ngì.
St. Onesimus ò vshuq àngkàngpè nø Golote myuq sv̀ng yv̀mbv̀n bv̀n bǿì wekvt àngò chø̀m taq kám vsv̀ngrì dvkǿmshì we shvrà tiq shvrà gø íyv̀ngì. 
Vshuq pè St. Onesimus nø we chø̀m kèní vtshì yv̀ngì. We dvgvp dvzv́r Polo nvng vhøm nø Yesu svng vtoshì lún yv̀ngà wegø íe. Wedvgvp nø kám vsv̀ngrì kaq vtang shaq shvnip shvnvr we rvtø̀ gø íyv̀ngì. St. Onesimus ànggø tungrì taq shvrúngò we gø vhǿm yv̀ngà. Dvzv́r Polo gø Roma myuq taqø tung shvrúngò we vhǿm yv̀ngà. 
Àngní lvngà shònígǿ tung taq rungwe rvtø̀ Dvzv́r Polo í mvgàmpè Pilemun sv̀ng shvri kàru tiqgø̀m shvri ò nø we kàru taq vshuqpè St. Onesimus svng àngwur svng vrá tvle lv́m lvp yv̀ngà. Dvzv́r Polo nø kámnøt tvrà pvlàcè dang taq vtang kèní vpǿ vrvm we tiqgǿ íwe rat àng vshuqpè svng tungkèní shvlut lv́m dvkám yv̀ngà. 
We yv̀ngkèní St. Onesimus nø Dvzv́r Polo nvng tiqdø Roma svng vrá lo ráì. 
Wemèpvng nø àngní lvngà nø nv̀msvr móng svng dinø dvbùshvng mòngkà dvshvng yv̀ngà. St. Onesimus nø Bahé myuq ò Svrado tiqgǿ ku vl yv̀ngì we íe. St. Onesimus nø làngdø̀m taq Machedonia kèní kámnøt tvrà dang ratnø shvtnò we vhǿm yv̀ngà. Werat St. Onesimus nø kámnøt shvre tiqgǿ ku bø̀ng shv̀ng yv̀ngì wegø íe.

Add new comment

8 + 3 =