St. Peter Chrysologus nø Revenna myuq ò Svrado tiqgǿ íyv̀:ngì. Italy móngdàn Imola myuq AD 380 nǿng taq shøq yv̀:ngà

St. Peter Chrysologus

St. Peter Chrysologus nø Revenna myuq ò Svrado tiqgǿ íyv̀:ngì. Italy móngdàn Imola myuq AD 380 nǿng taq shøq yv̀:ngà. Àngnø gvray paqzí sv̀ng cvnshì bǿì mèpvng shvrúng shú vya sv̀ng kámshì yv̀:ngì.

AD 424 nǿng taq nø Revenna myuqò svrado pè shì bǿì mèpv̀ngnø àngò rúngtàng vya sv̀ng døngjá tvleshì lv́m dvpat St. Peter Chysologus sv̀ng Imola myuq kèní Cornelius nø àngò shvrúngshú Peter nv̀ng Roma sv̀ng dinø̀ svrabín koqkámpè ò vmíng vkáng lúnlv́m dvpat røt yv̀:ngà.

Svrabín koqkámpè St. Sixtus III nø Revenna myuqò nv̀mlat svradopè St. Apollinaries ò shø̀ngran taqkèní dvkám werat we vya sv̀ng kámshì lv́m nøt vrá kàciq sv̀ng vtiqshì nø̀ we shvrà taq Peter sv̀ng vya kámā yv̀:ngà.

Peter nø vsv̀ngrì mvdàm téwa mòngkà dvshvngwe bv̀nlì taq vsv̀ngrì í vlǿmá:mò werat àngsv̀ng Chrysologus wanø dvgùng shvring we bø̀ng zí yv̀:ngà. Àng lvjøm nø kàshø̀n we dangtaq mvdaqpè wanø̀ lvjøm lúnshì wegø íe. Àngí mòngkà tūnò we dvgvp mòngkà tashì vsv̀ngrì vzing kéò we mv-vl lv́m dvpat àng mòngkà rìsv̀ng kadvgvp gø àngdongcè taqkèní shvng shvngwa tunā lúnò wegø íe.

Àngnø Catholic noqngø̀m tóng dvrá taq dvzaq dvkángshì we tiqgǿ íwe mvtaq kámnøt tvrà dang nøt vléshì rà íwe heresy of Monophysism wawe kámnøt dvrá sv̀nggø vgám yv̀:ngà we íe.

St. Peter Chrysologus nø AD 450 nǿng taq lvpat béyv̀:ngì nø gvzà màléwe rvtø̀ taq ni àng kaqsv̀ng shv̀nshér vsv̀ng tiqgǿ wanø̀ mvsat yv̀:ngà we íe.

Add new comment

12 + 6 =