St. Peter nvng Paul noqngøm tøngnø svng shvmvnwe bóy àngni.

St. Peter nvng Paul noqngøm tøngnø svng shvmvnwe bóy àngni.
  Dvzvŕrì shvngbe taqkèní tévtang pèní íwe St. Peter nvng Paul ò noqngøm tøngnø svng 4 àngyá mvzuq nøng dvgvp Constantine gàmzø koqkám pèí vrang yàngà. St. Peter noqngøm tøngnø svng nø àng shat vhøm yàngà we Vatican shìgùng mvdàm:ø ni vrang yàngà. St. Paul noqngøm tøngnø svng nø àng svng vgo tutnø shvt vhøm yàngà we The Ostian Way wa tøò shvrà taqø vrang yàngà. St. Peter nvng Paul nínø AD 64 nøng Nero koqkámpè í pvng ráà we vsvngrì kaq dvki vrè we rì yáng kèní bøngté vtang gøní íráì. Weratnø àngníò noqngøm tøngnø rìnø àngkíng nø vle ráì we ínìgø mònggvn taq dvgá bøngte we shvràrì mvdàm téwa zaqlè tuqrawe shvrà rì íe. Mònggvn shvrà vrvm taq vlwe svrado, shvrúng shú vgorì nø kàngpè Yesu nvng shvngømré kaq dvzvŕ shú shvlá wáshìwe bvnlì svng vrá nøt dvtøp shì lúnlvm dvpat we dvzvŕ rìò dvgàm rìsvng 5 nøng taq 1 boq zaqlè dinø vjúrøt, nøt mvsøn kùngà lushìwe íe.

Add new comment

5 + 5 =