St. Philip Neri

St. Philip Neri

Vjúrøt chø̀m, núngpà svng mv́npv̀ng ráà we St. Neri nø AD 1515 nøng Italy, Floris myuq taq shøq yv̀:ngà. Àng cv̀mré lvpat taqkèní àngò cipshì sháò we nøt rat Pippo Buono shvla we Philip cè wanø bøng tǿ yv̀:ngà. Àng vsak 18 nøng taq dalv́m dø íwe lvpat tiqyv̀ngcè vhǿm bǿà mèpvng nø gvray kaq kámnøt tvrà svng necǿngniq cvnlv́m nøtrat shì bǿìnø Roma myuq svng ngang yv̀ngì.

We nila rvtø̀ rìtaq àngnø dvshá mvré chøm taqcǿng taqwa v́l vdu yv̀ngì. Àngnø rvtø̀ vrv̀m gvray kaq vjúrøt dvzaqshì weí àng vlwe chø̀m àngkàng cèrì kaq paqzí cvnā we í àng tiqgø gø nøtcun paqzí rì nvng gvray paqzí cvnshì yv̀ngì we íe.

Àngnø paqzí dang taq gvzà mvdaq we tiqgø íyv̀ngì nø vsvngrì ígø vlǿmvm we tiqgø gø íyv̀ngì. Àng taqkèní karu bokrì mv́n:ò nø Roma myuq taq gvray dvbù shv̀ng mòngkà dvshvng lv́m

Àng taqkèní nímzì paqzí í gattø̀m rvgaq svng dinø gvray dvbùshv̀ng mòngkà nvng gvray ò dvsháza shóngnøt svng dvshvng yv̀:ngà.

Àng taqkèní kadvgvp gø vtoq shìwe pàmvrà wawe kànø “ é vnvm vchangrì nøngmaq í shvla we bv̀nlìrì walv́m kadvgvp kèní pvnglv́m íe má” wawe íe. AD 1548 nøng taqnø St. Philip Neri í shv̀nshér we vshøm gø tiqgóng gvray ò àngnvm rì wawe tǿshì we mvdò tiq mvdò svng poqpv̀ng yv̀:ngà.

We mvdò ò àng manggá nø gvray kaq noqshì vsvngrì nvng za vsv̀ngrì kaq tubùm dvbangā lvm dvpat íe. Àngò dvsháza bv̀nlìrì nø noqngøm tøngnørì 7 chø̀mrì sv̀ng dinø Yesu ò shagóng íwe Scramento svng tiqni taq rvtø̀ 24 dàm noqngøm we dangrì vbá we íe. AD 1544 nøng Shv̀nshér pvlàcè ò bóy àngni taq St. Neri nø St. Sebastian ò lóngbuq vdòng taqø vjúrøt shìwe rvtø svmi mvlvm tiqpùcè nø àng nvnggøp kèní àng shagóng vdòng svng gòngvm nø àngò gàng lòngnø téwa tenø gwaq lúngì we svng shádǿm bǿà kvt weyv́ngø gvray dvgùng svng shaqmèí vkiq nø shvring shvta sór:í gvray nà jejú nø ngà mvdàm:ø luqpøne wanø vtàn yv̀ngà.

Àng lvpat 36 nøng taq àngò pvlacè tvrà shølā we shvrúng shú pèò dvtú we vdòng kèní shvrúng shú vya svng kámshì lún yv̀ngà. Wenǿng rìtaq àngnø Vallicella taq vlwe Sandamaria noqngø̀m tø̀ngnø taq mòngkà dvshvng mvdò tiq mvdò svng gø poqpv̀ng yv̀ngà. Nøt líng, nøt vwángshì rawe vsv̀ngrì ò dòng nøt mvcøn rìsvng chvpdvp yv́ng lúnò we paqzí àng taq vlwe ínø, vsv̀ng loksok rì kaq svng gø nøt vwáng shì lv́m tvrà tóngā yv̀ngà.

Àng taqkèní shv̀nshér vsv̀ngrì ò lvpat mvshøl rì cvnā nø mòngkà tunā we wáā yv̀ngà. Tiqni rvtø̀ taqnø St. Francis Xavier ò lvpat mvshǿl svng mòngkà kèní dvshvng bǿà mèpvng nø àng nøt mvcøn taq wángzà móngrì kaq svng dvbùshv̀ng mòngkà dvshvng lv́m shvrúng nøt zángshì ráì. Ínìgø àngò shvrúng shú vgo pè taqkèní vmíng vkáng mvlún yvngò.

St. Philip Neri taqkèní vsvng shvngbe nø tiqni rvtø̀ taq shìlòng svng tuqlvm wa íwe dang nvng we rvtø dvpat dvgǿshì ràwe dang kadvgvp gø shvdǿm yv̀ngà we gø íe. St. Philip Neri nø AD 1595 taq lvpat béyv̀ngì.

Add new comment

3 + 3 =