St. Polo Miki nvng àng lvmboqrì ò àngni

St. Polo Miki nvng àng lvmboqrì ò àngni
Japan mòngdàn ò nvmlat shvnshér vsvng tiqgø íwe St. Polo Miki nø 1564 nøng taq gvlyàngà. Àng cvm lvpat taq kèní Jesuit shvrúng shú mvdò svng gòng yà:ngì nø gvray mòngkà svng dvshvng we bvnlì taq dvzaqshì yà:ngì. 

Wedvgvp Japan mòngdàn taqnø vzàng lvp 50 nøng kèní kám vsvng, rvcángcèrì vlráì we tiq móngdàn íwe taq kám vsvngrì 2 sé sèn rvzé vl bøì wegø íe. AD 1588 nøng tuqráì kvt we móng ò gàmzø koqkámpè nø àng vdè tiqgø wa we móng ò noqlvm vpø we koqkámpè íwe svng vrì:ngò nø 6 shvlá dvhø móng vsvngrì shvngbe àng mèpvng svng zvnlvm dvká:mòe. Wekvt gvray dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì ri vsvngrì shvngbe nø welòng shvngkà rat vdè dè móng svng vtáng v:mì we ínìgø St. Polo Miki nvng àngò lvmboqrì nø we móng taqni mvyø:ní vldàng wae. 

AD 1597 nøng taqnø St. Polo Miki nvng àng ò lvmboqrì 25 gø svng cèl rìí yvng bøà nø tvp kéò we vhøm yà:ngà.  Weyvng kèní Nasaki myuq kaq àngmaq svng shølvtnà we tvrà yànggù:ngø àngmaqò vnàrì tutnò we nvng shvnip shvnvrwe vhøm yà:ngà. 

Àngmaq svng wurgáng mvdà:mò dvchu:ngò nø naqtú rì taqgø shvm høngrì dvgweò e. Wedø St. Polo Miki nvng àng lvmboqrì nø wurgáng mvdàm taq kèní àngmaqò kámnøt svng shvkse wáshì nø gvray dvgùng shvri:ngò só:rí kàngpè nàwur svng vshuqpè ngà lvpat svng apshønge wanø vtà:nòe wae. 

St. Polo Miki í àngmaq mvdò svng wurgáng mvdà:mø dvcaqò we nvng shvnip shvnvrwe vsvngrì shvngbe kaqsvng vtà:nò we taq nàmaq shvngbeò mvrà svng vroqāìe, nàmaq shvngbe nøt nàwángshì nøngnø tìløp èkámshì nøng wedángí nàmaq gvray àngcèrì wáshìlvm nàmaq svng ngà røtshønge wanø vtà:nòe. 
Wekà rat cèlrì vtang kèní shvmná vsornø wekvt chàng àngmaq svng vgo tutnò nø shvt yà:ngà. Weratnø àngmaq svng AD 1862 nøng taq shvnshér vsvngrì wanø mvsat yà:ngà we íe.

Add new comment

1 + 2 =