St. Robert Bellarmine

Robert Bellarmine

St. Robert Bellarmine nø AD 1542 nǿng Italy móngdàn Mondebuchi Arnu myuq taq shøq yv̀:ngà. Àngnø vsvk 18 nǿng taqni àngpè í vgá:mò we vdòng Roma myuq sv̀ng dinø Jesuit shvrúng shú mvdò sv̀ng gong yv̀:ngì.

Àngnø shvrúng shú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng àngkaq Belgium móngdàn Luvine University sv̀ng dvdì yv̀:ngà. We University taqø Protestant zùng paqzí shvngøt shú svra rì nv̀ng vzø̀m nø bv̀nlì wàlv́m dvpvt àngkaq sv̀ng dvdì yv̀:ngà wegø íe.

Weyv́ngø 7 nǿng vl bǿì mèpvng nø àngò zitnøt nv̀ng paqzí mvdaqwe dangrì rat àng sv̀ng Roma myuq College tiqlòng taq teology, gray paqzí cvnlv́m dvdám yv̀:ngà. Catholic shvngø̀mré kámnøt tvrà sv̀ng roqgvr we dang vru yv̀:ngà we àngò kàru bok nø dèni høq shaq bø̀ngshv̀ng we tiqbok gø írái.

We lèga bok taq gvray mòngkà rì nv̀ng shvngø̀mrémè ò shølshú vgorì ò mvshǿl rì dang vru yv̀:ngà we ínø̀ protestant rì íhøq shaq vpǿ shvring we vhǿm yv̀:ngà. We kàru bok nø we rvtø̀ taq nvm shvlá vtang bø̀ngshv̀ng we kàru tiqbok gø íyv̀:ngì.

St. Robert Bellarmine í gvzà ringnø bø̀ng shv̀ngwe gvray mòngkà cvnshì lv́m lèga bokrì gø vru yv̀:ngà we íe. AD 1598 nǿng taqnø St. Robert Bellarmine kaq sv̀ng Cardinal vya dang yv̀:ngà mèpvng nø Trank council ò bv̀nlì rì sv̀ng wá dvzaqshì yv̀:ngì we íe. St. Robert Bellarmine nø Vatican taq shølshú vgo tiqgǿku vlwe ínìgø àngnø v́:aq we dangrì taq gvzà vnatshì we tiqgǿ íwerat àng vmwe v́:maq pv̀nrì nø zidòng mok nv̀ng gvro múngrì wa vm-aq nø vl yv̀:ngì we íe. Àngò gónggwá dvrèrì shvngbe sv̀nggø dvshà vsv̀ng rì kaqsv̀ng vwá:āò nø tubùm dvbangshì yv̀:ngì wegø íe.

Weyv́ngkèní 4 nǿng vlébǿì mèpvng nø Gamua myuq ò svrado bø̀n yv̀:ngì. St. Robert Bellarmine nø karu paqzí dangrì wa mvtaq gvray dvbùshv̀ng bv̀nlìrì taqgø gvzà dvzaqshì we tiqgǿ gø íyv̀:ngì.

We mèpvng nø Svrabín koqkámpè Paul (5) bat taq àngsv̀ng Roma sv̀ng vrá goò nø̀ we yv́:ngø kàru zá yv́ngshú wáshì lv́m dvkámò we mvtaq shvngø̀mré mè ò vchvk we bv̀nlì dvlà rì taqgø døngjá jú dzaqshì yv̀:ngì we íe.   

Add new comment

1 + 4 =