St. Sebastian

St. Sebastian
Gøncøp, mvnshì we dang taq nøtlúmwe vsvngrì kaq rogvrā we St. Sebastian nø France móngdàn Nabon myuq taq gvlyàngà nø Italy móngdàn Milan taq paqzí cvnshì yàngì.

Àngnø shvre gàmzø rìsvng dvbangā lvm dvpat Roma koqkámpè Carinus ò cìldvp svng AD 283 nøng taq zángshì yà:ngì. Wedø à:ngò dvzaq dvkángshì we kù:ngàrì ratnø àngnø Roma koqkámpè cìldvp ò dù tiqgø bøn yà:ngì.

Angnø rvcángcè, kám vsvng tiqgø íwe svng AD 286 nøng taq Koqkámpè í shálún bøà werat àngsvng tvli, tvmá í shì høqshaq wvp lvm dvká:mòe. Wedø àngsvng tvli í wvpmò vsvngrì í nø St. Sebastian shì bøì wa lá:nò werat we shvrà taqni àng vnvng svng gvlyàngà.

Ínìgø St. Sebastian nø shaq mvdat dalwe svng kám vsng shayit tiqgø í yàng bøà nø àng svng cì lvjá:ngā yàngà. Wedø St. Sebastian nø àng ban bø:ì wekvt Roma koqkámpè vzàng kaq dinø rvcángcè, kám vsvngrì kaq dvki vrè we bvnlì mvwà lvm shvkse wáshìnø koqkámpè pè kaqsvng dvkám mòe.

Wekvt vrá tiqkvt koqkámpè í àngsvng shìhøq shaq vti:pmò nø àng shì vnvng svng nvmtuq tuq íwe tìdøm taq gur yàngà. We vnvng svng nø kám vsvng tiqgø íwe Lusina wa tøshì we svmaré tiqmèí yàng bøà nø darì lóngbuq taq rvda yà:ngà. Dèni høq shaq we shvrà nø St. Sebastian ò noqngøm tøngnø wanø bønshvng we shvrà tiqlòng íráì.

Add new comment

6 + 0 =