St. Simon of Trent and William of Norwich

St. Simon of Trent and William of Norwich

AD 1472 nǿng taq Jú dvcìrì nø  Dvrín myuq taq vlwe vsvngrì kaq àngmaq ò shvle bóy svng wàlv́m dvpvt cv̀mré tiqgǿ kaqsvng shvtlv́m vjøn nòe. We rvtø̀ taq Simon wa tǿshìwe cv̀mré tiqgǿ nø tvrà mvdàmø vcúngshú màdá mvnshìnø vlda we svng Dobíyáí tvp lúngà. 2 nǿng gø shini màhømwe Simoncè àngnø wedø tvpkéò we svng sháshì bǿì weó shaqmèí vkiqnø̀ ngǿ lúngì. 
Wekvt Dóbiyáí àngsvng gv̀msùng kø̀mø beshv̀n tiqgømí linòe. Wedø shv̀nshér we lvbán 4 ni svng tuqráì kvtnø Dóbiyáí cv̀mré pè svng àngò Gvray kaq núnglv́m wà lúngà. Cv̀mrépè Simon ò nønggøp svng laqtuní shøò dángí wurgáng mvdàmø Yesu Kristu shìyv̀ngì døni àngsvng dvchungò nø mvngjøngí yaqò nø dvki yv̀ngà.
Yesu Kristu wurgáng mvdàmø shvt yv̀ngà dø ni wàò nø cv̀mrépè Simon svng gø shvt yv̀ngà. Wedángí cv̀mré pèò vnv̀ng svng lùò nø Yuda dvcìrìí vtì svng gur yv̀ngà. We yv́ngkèní gvzà màléwe rvtø̀ taqøni we cv̀mrépè taqkèní dàlv́mdø íwe nvmik gømlarì dvtān ráà werat we cv̀mrépè Simon ò shagóng vnv̀ng svng vrá yv̀ng yà:ngà. We dø cv̀mrépè svng shvt yv̀ngà we Yuda vsvngrì kaqsvng gø tvp yv̀ngà.
Cv̀mrépè Simon ò shagóng vnvng lòng svng nø Dvrín my taq vlwe St. Peter noqngø̀m tø̀ngnø taq gv̀lò nø we shvrà taqø dàlv́m nvmik gømlarì dvtan ráà wegø íe. 
William (Norway) wapè gø cv̀mré lvpat taq kámnøt tvrà ratnø shvtnò we vhǿm yv̀ngà we tiqgǿ íe. Àngpè ní àngmè nø vtang kèní nøt mvsø̀n shèrwe shìgùng vsv̀ng tiqrvp kèní íyv̀ngì. William cè shini mvshøqò dvgvp kèní ni àngnø shvshér vsv̀ng bøn longwe shø̀nran svng àngmè í kàdvtut kà kèní shálún ráà wegø íe. 
Cv̀mrépè William nø tiqlvbán vdòng taq 2 ni ám-vq vnvtshì we, sha mvke we nvng vjúrøt dvzaq shìwe wáshìe. Àng vsvk 12 nǿng taq kámnøt tvrà dvrá we dang taq ngànshàrìí shvtnò we vhǿm yàngà. AD 1137 nǿng ò zunbóy nila shi mvhøqò we rvtø̀ taq Yesu Kristu svng màto shìwe, vtùwe Yuda dvcì tiq mvdò kèní William cèsvng tvpmònø wuráng mvdàmø Yesu døni dvcaqò dángí shvt yv̀ngà. 
St. William àngò shagóng vnvng nø 5 nǿng døp vmv́ng yv̀ngì mèpvng wa yv̀ng yà:ngà nø we móngò Cathedral noqngø̀m tø̀ngnø taq rvda yv̀ngà.

Add new comment

3 + 12 =