St. Stephen

St. Steven
Kámnøt tvrà taq nvmlat shvrè wáshì yà:ngì nø shvngømré vdòng bøngshvng ráì we shvrúng shú 2 gø taqkèní 1 gø íe. Gvray ò ìshøt kù:ngà rì zøngnø vsvngrì dvhø taq dalvm bvnlìrì gvzà wà ráà we gø íe.
Nyan paqzí nvng kømzøp nø shèrwe nøt mvsøn í gvray dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì taq gvzàni bøngshvng we tiqgø gø íe. Wedø paqzí nvng kømzøp we tiqgø írat àngsvng Greek dvcì kàshøn we Jú dvcìrì í àngsvng mvnúr nø shvraq chyaq lvm rat dvrá róng svng shøl yà:ngà. Ínìgø St. Steven àng ó mvrdaq nø muqlàng dvzvŕ dø shór ráì nø àngmaq svng nàmaqò nvkàng nvkup maq døni shvnshér pvlàcè svng kàdvgvp gø vtù we bvnlì èwà nønge. Kà dvtut shúrì í dvki vrè we màhø:mò vsvng kagø vle má? V:lòe.
Wekà tá bøà kvt dvrá vjìrì shvmná mvgør ráì nø shvngo shì lú:ngì. Ínìgø shvnshér pvlàcè nvng kømzøp we St. Steven nø muqlàng svng kangngáng shì só:rí vtànò we taq "èyàng nøng muqlàng móngdàn bángkà vtán v:mì, vsvng nø gvray àng vbàngpa taq rungwe svng ngàí yà:ngòe wanø àngí vt:ànòe. St. Steven í vta:nò dø àngmaq í mvyà:ngò we rat àngmaqnø vtang kèní shvmná vsor lú:ngì nø àngsvng wamà vtáng lvp shø:lò nø ló:ngí wvpmòe. Wekvt àngnø shaqmèí vkiq sórí Yesuá ngà pvlàcè svng èlúāngvtnà wanø vkiqe. Vrá nø gvray kaqgø àngmaqò vlé shìwe mvràrì svng èchutnaò wanø gø shaqmèí vkiqnø røtnòe. Weyángø ni St. Steven nø lvpat béyàngì. Yadang svng dvzvŕrì lìga 7:59-60 tutrì taq vrushaq íwe svng yánglún shìe. 
 

Add new comment

2 + 16 =