St. Victor of Marselles (AD 290)

St. Victor of Marselles (AD 290)

Gv̀mzø̀ koqkámpè Maximian vbat taq kámnøt tvrà kèní shvt vhǿmò we rvcángcè rì gvzà v̀l yv̀:ngì. Marselles myuq svng tuqráì we shvngø̀mré gø we shvrà taq vtang kèní svre dvké we rvtø̀ gø íe.

Wedø íwe dvjà taq cìl dvp taq bv̀nlì ri we kám vsv̀ng Victor nø yaqdø̀ng rvtø̀ rì taq chø̀m vrv̀m svng gòng nø̀ kám vsv̀ngrì kaq nøt shvlø̀:mòe. Shìlòng svng nø tiqlang cè rvtø̀ wani íe. dvciq lvpat gø̀nshaq vtoshì lúnlv́m tvrà íe wanø̀ rvcáng cèrì kaq nøt shvlø̀:mòe. Gv̀mzø̀ koqkámpè taq kèní àngkaq svng tv:pmò nø koqkámpè àng kaqsvng noq lv́m vmíng zíò we ínìgø St. Victor àng taqkèní màto yv̀:ngò. Àngtaqkèní nøngmaq kaqsvng mvrà dǿng kèní shèlutì pè Yesu Kristu wani noq, kám rà íe wanø̀ vtà:nòe.

Wekvt dvrá róng taq rungwe vsvng kaya nø dàv́mì. We yv́ngkèní St. Victor svng nø àngò hí, wur ri shvngbe svng shv̀mhǿngí dù:ngò nø wamà vdòng tvrà mvdàmø sheò dángí cìl dù pè kaq shølò nø àngkaq Gv̀mzø̀ koqkámpè kaqsvng noq lv́m vrá dvkámòe. Wekvt St. Victor kèní vtà:nò we taq shv̀nshér pvlàcè Gvray ò àngbø̀ng taqkèní shvngbe shvng vpǿìe, ínìgø ínìgø ngà taqkèní noqlv́m vkáng mv-vl wanø vrá vtà:nòe.

Wekvt St. Victor àngsvng shvt jv̀m mvdàmø hvpmò dá:ngì dvki oe. We rvtø̀ taq Gvray shv̀nshér pvlàcè nø àngyv́ng svng tuqráì nø àngsvng nøt shvlø̀mòe. Muqlàng kèní gálòng tuqráì nø̀ tung vsù:ngò we cìl rì shvngbe nø svre lúngì rvt St. Victor kaq kúngkúpshì dángí røt nímshìe. Àngmaq nø we shvrà taq ni nøt língshì we nvng tìløp kámshì lv́m gø røt shì ráì. Wekvt St. Victor í àngmaq shvngbe svng banglay vtì svng shølò nø tìløp kámā bǿà mèpvng tung svng vrá shvng be gòng yvngì.

Mèpvngni svng tuqráì wekvt Gv̀mzø̀ koqkámpè í tung vsúngshú cìl rì shvngbe kám vsvng, rvcángcè rì vpo bǿì we shvngkà tábǿà kvt shvngbe svng vgo tutnò nø shvt yv̀ngà. St. Victor svng nø Roma vtóng vldø àng svng Loban ngór docì í vmvtnò dá:ngí cáng koqkám dvpvt shvrúng lv́m vjø̀n ráà. Wekvt St. Victor í we cáng koqkám hang lòngsvng ànghí í dóò we rvt Gv̀mzø̀ koqkámpè nø vtang kèní shv̀mná vsor ráì nø St. Victor hí lòng svng tutò dá:ng ànggóng svng nø shvpv̀ng taq zángò nø àngshi dǿ:ròe wae. Wedø shagóng shvngbe svng àngshì mvnì dǿr bǿà we ínì gø St. Victor shaq mvdat we rvt vgo svng vrá tut yv̀ngà. St. Victor ò ngv́mshì we shagóng àngcip tiqmaq svng nø lóngbuq dvgv̀m taqgø rvda ráà we íe.

Add new comment

16 + 3 =