St. Vincent

St. Vincent
Spain móngdàn ò nvmlat shvnshér vsvng tiqgø íwe St. Vicente nø Saragoq wamà ò shvrúng shú tiqgø íyà:ngì. AD 304 nøng vdòng Dasi:vm Gàmzø koqkámpè í rvcángcèrì kaq dvki vrè ò we rvtø St.Vicent nvng àng rvmnvng svrado Balius ní nø Balvmshá tong taw rú:ngò we vhøm yàngà. We shvrà taq àngní nø v:maq dvshà we nvng mvhøt lvm vhø:mòe wae. We rvtø taq St. Vicente nø wedø dvki vrè we rì shvnip shvnvr we rì shvngbe svng nø kámnøt kèní pàti mvlánshì we dang kámnøt taq lvpat zíshì høshaq zømshì lvm íwe dangrì vtà:nòe. 
Wekvt koqkámpè nø vtang kèní shvmná vsor v:mìnø àng svng téwa dvki òe. St. Vicente svng cvmri hø:ngí dvchu:ngò nø shvmkwèraqí àng shagóng svng kweò nø shvlaqí vmv:tnò dá:ngí svmi taq dvgá:ngò nø dvki òe. Wervtø taqni St. Vicente nø lvpat béyàngì. 
Wedø St. Vicente svng dvki ò we rvtø taq we shvrà taq ø súngshú cèl tiqgø taqkèní St. Vicente nø bang mvnøcèí shoq mvwácè kámshì dvrwe svng yàng bøà we rat àng ò tiq lvpat svng gø nøt vlíng vpo shì weí St. Vicente ò ngám shìwe shagóng vnvng svng shvláwa rvtø ò nø banglay tìtaq gvl bøà we svng kám vsvngrì í vrá yàng yàngà nø rvda yàngà. Wervtø taqkèní St. Vicente svng vpø ò we, dvgùng shvring we shvngkà nø shvngømré vdòng we móngkøp vsher yà:ngì.

Add new comment

4 + 12 =