Vba dvtø̀l vmvtshì bóy àngni (2022 March 2 ni)

Ash Wednesday Mass at Putao, 2 March 2022

2022 March 2 ni ( vba dvtø̀l vmvtshì bóy àngni)
 
Nà svng nø vba kèní vlúshaq èí rvtnø, vba svng ni nàtv́ng ni høqshaq, nà mv́r kèní ngúng èngùng høq dèzaqshì kvt wa v́m èlún lú:ngòe. Kadø íe wani nà nø vba dvtø̀l èí dø tiqdvchá, vba dvtø̀l svng ni vtv́ng rà longe,” a:lòe.
 
Vm aq vnvtshì we làngcha

1. Vm aq vnvtshì we làngcha taq 46 ni vlnø 6 ni nø náni rì vbá e.

2. We àngwà náni rì íwe 6 ni taqnø vm aq vnvtshì we mv vl rat dvgá 40 ni svng vm aq vnvtshì lvm àngni rì wanø mvsat shìe.

3. Catholic sasvna shvngømré vdòng taq we 40 ni svng Latin kàku "Quadragesima" wawe ínø àng lvjøm nø 40 wanø lvjøm lúshìe.

  
Kàngpè yesu ò àng mvshøl mvshøl

Darì shvngømré vtóng ku 
1. Kàngpè Yesu nø náni taq shøq yà:ngà
2. Lvbán vní ni taq tìløp kám shì yà:ngì.
3. Lvbán 3 ni wani taq vm aq vnvtshì we dang wá pvng yà:ngà wanø àng mvshøl kèní shálú:nìe.

 

Vm aq vnvtshì we nvng sha mvké lvm wawe Cannon Ubvdi (1252 ) taq 

Vsak 18-60 nøng dvhø ívmwe Catholic shvngømré vsvngrì wenila taq sha ké mvdaq, we nvng vm aq vnvtshì we cvn døng dvrá svng cvn dvgøm dvzaqshì ràwe íe. Cvmrérì nvng vsak 60 nøng mvdàm vsvngrì we cvndøng dvrá vdòng taq døngjá mv vl.

 

Sha mvké lvm nvng vm aq vnvtshì lvm svng tiqnøng vdòng taq 2 baq wa cvn dvgøm ràwe íe. We ni nø vba dvtøl vmvtshì bóy àngni nvng lvbán 5 ni taq íe. Vm aq vnvtshì e wawe taq svrí dvchiqshì we dø møí nø vm aq we dang taq àngwà rvtø kèní téwa vnvtshì nø vm aq shvyúm shì ràwe íe.

 

Vm aq vnvtshì e wawe taq àng vdèò shiqshàn tvrà taq cvnnø cvn dvgøm ràwe gø íe. Góng shiqshàn tvrà mvvl vsvngrì, cèl vsvngrì nø vm aq vnvtshì mvrà. Vm aq vnvtshì we lvngcha kèní vle dø dvgá àngnirì taq vm aq vnvtshì mvrà. Ínì gø àng vdè tiqgø ò kámnøt, vjúrøt dvzaqshì we tvrà taq cvnnø vm aq vnvtshì we í vjúrøt shìwe bvnlì nø kadvgvp, ka rvtø taq ínìgø wáshì shvlae.

 

Lvbán 3 ni taq vba dvtøl vmvtshì bóy àngni svng pàwálvm wá vdu we ímá?
Svrabín koqkámpè Pope Gregory bat taq kèní we lvbán 3 ni taq vba dvtøl vmvtshì bóy àngni svng wàlvm mvsat shì yàngì we ínø we rvtø taq 6 lvbán 42 ni vl we gø íe.

 

We 6 lvbán vdòng àngwà lvbán náni rì taqnø vm aq vnvtshì we wáshì mvrà we rat we lvbán kèní náni 6 ni svng èlù bøò kvt 36 ni ngámshì vme. We ngámshìwe 36 ni taq vrá 4 ni svng rvm bøò kvt 40 ni gøm we ínø weni rì taq vm aq vnvtshì lvm ílonge.

 

We àngni rì svng dvgøm vtnò dvgvp lvbán 3 ni nø vba dvtøl vmvtshì bóy àngni wá vdu we íe.

We 40 ni svng vm aq vnvtshì lvm làngcha wanø nvmlat Svrabín koqkámpè vya bvnlì taq rip ráì pè dvzvŕ Peter í dvkám yà:ngà.

 

Judaq vsvngrì nø Babilon taq 70 nøng køp vshuq wáshì yà:ngì we yvngkèníl lutshì ráì wekvt Babilon wamà svng cv:tnònø Shawlu koqkámpè í vrang ráà we noqngøm tøngnø svng 46 nøng døp dvcøp yv:ngà wedø Catholic shvngømré taqgø 70 ni Septuagesima season wawe rvtø langcha vjúrøt rvtø vle vm mèpvng vle vmwe nøng køp taq vléshì bøì mvràrì dvpat dvshér shìlvm nvng Yesu Kristu àngò jejú rì dvpat 46 ni døp vrá dvgø shìnø àng kaqsvng noqngøm we íe.

 

Kàgvp ànglí taq vm aq vnvtshì we 2 tvrà vl yv:ngì

Wervt Moshi nø v́m gø màv́m, aq gø màaqshaq vbìcé ni vbìcé yaq Yehowa nvng tiqdø v̄le. Wekvt kàgvp kàrì, Dvrá tiqcé dāng nø lóngkø̀m vní gø̀m taq a:ngí vrūòe. wanø Moshì vm aq vnvtshì we dang ( Búngám 34:28) nvng Wervt ang kungshì nø v́m aq bǿì kvt, welòng dvshaqí vbìcé ni vbìcé yaq di nø, Gvray shìgùng tǿò we Horeb shigùng tuqá:mì. (1 koqkám 19:8), kàgvp àng shvr taq  Ang nø v́mpà màv́mv́m vnatshi we vbìcé nī vbìcé yaq vlé ráì mèpvng, svríshi lú:ngì. Wekvt dvløtshú pè Ang yv́ng dì ráì nø, “Nà nø Gvray Angcè pè èí kvt kèní nø, lóng yarì svng zidòng lví lōng dø dèká:mò,” a:lòe.(Mati 4:2-3) rì taq vru yv:ngà we svng yánglún shìe.

Add new comment

7 + 12 =