Dvsvr peter nvng polu

Dvsvr Peter nvng Polu

Simun tx we Jonah angcepe nx Galilee Gwxrwang, Bethsaida rvgaq keni ie. Yesui shvni mv-go o hxq nx, nga vkwi pe ie. Yesui Ang mepvng cvn lvm go o keni Petros(Peter) txo nx vsvng vkwi pe i dezvr bxa.

Yesu zunlong we mepvng, Gvray Mungka dvshvng bx nx A.D 64(67) nxngx, Roma Koqkvmpe Neroi wul keni dxngmvn tvra lvpvt gxnshaq dvbxm shi bxwe ie.

Dvsvr Polu nx vzvng Zunlung we Yesu nvng shini mv-hxm shi dvgvp, kvmshi we ri kaq dvsha mvhxt wao shvto bvnli yvng vba pe ie. Dvmascus mvring svng di nx, kvmshi ri kaq shvt lvm wawe rvtx, tvra yvngx zun lung we Yesu nvng vhxmo nx Dvsvr wa shi nx Yesu o shvkse wa shi ie.

Dvsvr Polu gx, AD 64(67) nxng dvgvp Roma Koqkvmpe Nero i shvto we vhxm bxa ie.
Dvsvr Peter nvng Polu o vshagong dvgvng ri haq kxmo we yvng Cotholic Shvngxmre ri shvngbeo Tanaq Chuk wao we ie. We Rungdvng yvng Svrabin Koqkvmri vlwe ie.

Add new comment

11 + 4 =