Dvsvr Thomas

Dvsvr Thomas
 
Dvsvr Thomas kaq Greek Kai Didymos txoe. Thomas gx Yesu o Lvmboq 12 gx keni tiqgx ie. Yesu mvrdvmx ang shong nxnt te we ini gx, kvm nxnt tvra yvng cvmwe pe gx ie. Yesu zunlong we mepvng, dvga Lvmboq rii nx, Zunlung we Yesu kaq yvng bx sha vlo we rvtx, Thomas nx angmaq nvng tiqra mv-vl rvt nx, mv-kvm shi. I ni gx, lvngdxm niq taqx ang gx dvga Lvmvoq ri nvng tiqra vl rvtx, Yesu bung lung nx Thomas kaq dvtvno e. We rvtx Thomas inx, "Nga Vkvngpe, Nga Gvray pe a" vlnx dvtvno. Yesu zunlong we mepvng Dvsvr Thomas gx India Mongdan svng di nx Gvray Mungka dvshvng bxa. India Mongdan Kerala Mvring kaq AD 52 nxng dvgvp hxq bxa. Gvray dvbu shvngka rvt nx gxnshaq dvbxm shi we Dvsvr ri keni tuqgx ie. 1972 nxng dvgvp, Svrabin Koqkvmpe Paul i Thomas kaq shvnsher pe ie wa nx txnu owe ie.
 
 
 
 
 
 
Chat conversation end
 
Type a message...
 

Add new comment

1 + 0 =