Dvzvŕ Peter ò rúngtàng nvng núngpà bóy àngni

Dvzvŕ Peter ò rúngtàng nvng núngpà bóy àngni
Dvzvŕ Peter ò rúngtàng vlwe núngpà bóy angni svng 4 àngyá mvzuq nøng dvgvp kèní Roma taq wáshì ráì we íe. Àngò rúngtàng nø gvzà ni vchyak we ínø Svrabín koqkám rì àng dvciq ciq rúng ráì we shànshér we rúngtàn (Holy Chair) wanø lvjøm vlwe rat Svrabín koqkám àngké róng (Holy See) wanø tø shì we gø íe. We dvzvŕ Peter ò rúngtàng nvng núngpà nø shvngømré kømgøm svng Svrabín koqkámpè taqkèní shvngøt vjøn lvm vko vkáng svng gø dvtanā we íe.
Svrabín koqkámpè taqkèní shvngømré rì kaq kámnøt tvrà taq shvngøt tvnùng we svng we rúngtàng kèní dvtú we (From the Chair) wanø síngshá lúnshìe.
February 22 ni nø Roma myuq taq Dvzvŕ Peter svng Svrado vya zíyàngà àngni gø íe. Shvngømré ò mvshøl rì taq dvzvŕ Peter í nvmlat lángshì yàngì we lóngí wáshaq núngpà svng we St. Peter noqngøm tøngnø taqni gvlshì we svng yánglún shìe. We rúngtàng nvng núngpà nø Kàngpè yesu wur taqkèní dvzvŕ Peter svng paqdàng tvle we vmíng vkángrì svng zíshì yàngì we shvrà tiqlòng gø íe.
We dang nvng sing nø Mati 16:18-19 taq "Simon Piterí vtà:ngò nø, “Nà nø cúnshì pè Gvray Angcè Kristu èíe,” a:lòe.  Yesuí vtà:ngò nø ang svng, “Yona angcè Simoné, nàí nø ìshøt èlú:nòe. Pàwálv́m wani yalòng nø vsa:ngí nà svng dètan we mø̀í, muqlàng taqlap v̄l pè Ngà Vpèí dètan we íe. 

Ngàí rá nà svng v̄lvtnøng: nà nø Piter èíe. Ngà shvngø̀mré nø lóngdø̀ng yachv̀ng mvdv̀m taq Ngàí shvzønglv́m íe. Zùpvng dāng ang jórnònggù:ní* shvngø̀mré svng mvdv́ngké lú:ngò." Wanø yánglún shìe.
Dvzvŕ Peter àng ò paqdàng tvle shì nø we rúng tàng taq rúng ráì we Svrabín koqkám rì shvngbe dvzvŕ Peter bat kèní dèni høqshaq (267) gø írá nø kàngpè yesu àngí dvkám yàngà we kámnøt tvrà bvnlì døngjá svng mvti mvni cvndøng nø shvngømré rìkaq tvrà shøl we shvrà, rúngtàng tiqlòng ni íe.

Add new comment

7 + 9 =