Fatima mvring taq kèní Shvnshvŕ we Jacinta Martoò lvpat mvshøl

Fatima mvring taq Mariq dvtánshì we rvtø yànglún yàngà we cvmré mèla vshøm mènø Lucia, Francisco nvng Jacinta angmaq vshøm gø íe. Angmaq nø angnøng nvm vdu mèla gø ínø we mèla taq kèní Jacintaò lvpat mvshøl svng dvtit tvle lvm íe.

Jacinta svng 1910 nøng March 11 ni Portugal móngdàn taq shøqyàngà nø Aljustrel tøò we Fatima mvring nvng gvzà màsvr we mvrìngcè taq Manuel Pedro Ti Marto nvng angmè Olympia De Jesus wurtaq télúngì. Angnø Franciscoò angnvmmè mvdøng gø íe. Angnø nvm vshøm mèla taq Yesu angmè mariq nø vshøm boq tøp dvtán shìyàngì we svng gø shálún shìe.

Weni la taq nø Lucia nø vsak (10) nøng, Francisco nø vsak (9) nøng nvng Jacinta nø vsak (7) íwe svng shálú shìe. Mariq nø angnøng nvm mvŕdang taq shvlá vrvm 13 ni wani taq dvtán shì rawe ínø nvmlat boq dvtáshì we nø 1917 nøng May shvlá 13 ni Cova Da Iria tøò we shvrà taq íwe svng shálún shìe. We yángø mònggvn taq sømsaq mòngzøl lvm dvpat Rosary vjúrøt dvzaq shìlvm dvkám yàngà we svng shálún shìe.

Weni taq Mariqí angnøng nvm svng we dang nvng singnø kagø svng gø shá màdvzvŕ lvm cvm vtang Jacinta svng dvkám yàngà we ínìgø angpèní angmè gvttøm kèní tuqráì dvgap angmè svng vmèá dèni nø muqlàng koqkám mè svng yàngdárshà wanø vtànò dvgvp angmè ínø mvkámwe íratnø vhøāò we ínìgø angpè ínø wekà svng kámāò we.

We kà svng angnvmpè Francisco taq kèní gø vrá shøn vtànòe wa nø shálún shìe. We yáng kèní we svngkà nø vhú vmì we ínø Jacinta svng Fatima Shvrúng shú jau taqkèní pàwálvm muqlàng koqkám mè mariq nø kamvshøn ramá warøt nò dvgvp Luciaí we røt kà svng angnø pvle zaqwe írat kàshøn mvlúnò we íe la angí tangò we ínìnø mariqí gø kà latang lúngò ni we wanø maāò e.

Wekat shvrúng shú jau pèí yalòngnø angtaq sadan gvzàm we íe vlò e. Wekat Lucia ígø Jau pèsvng "íe yakà nø mvding kà írat nø vsvng shvngbe kaq shá dèzvŕ á:mò vlòe. Wemè pvng 2 boq waboq vrá Mariq dvtánshì ráì we nø 1917 nøng June 13 ni taq íe. We yáng, we shvrà, we rvtø taq ni ínø we yángø Mariqí angní nvm svng "Gvrayí mònggvn vsvngrì kaq kadángte shóngshì we nø ngàò shèrwe nvrøm taqkèní dvtan dèzvŕe" wanø angmaq svng vtànòe.

Weyángø vsvng 50 gø dángte mvzuq shìwe ínø we Mariq dvtánshì we shvrà taqø mvsat tvróng shvrúng nø chømcè walvm Maria Da Capelinha wamè nø nøt rat shì bøì we svng mvshøl taq yánglún shìe. Yesu angmè mariq 3 boq waboq dvtánshì ráì we nø 1917 nøng July 13 nitaq íe.weni taq nø vsvng loksuk vl da we ínø vsvng 5000 dángte vl da we svng shálún shìe.

1917 nøng August 13 ni taq nø 4 boq waboq dvtán shìráì we taqnø shvrúng shú jau Francisco nvng Oliveira taqkèní shølònø shvgùn zàywà rì taqkèní vto yàngà we svng gø shálún shìe. Welòng svng tábøà we Santos gàmzø pènø angnøng nvm 3 gø svng goò nø Mariqí angmaq svng kadø lvpshì we svng røtnò we ínì gø angnøng nvm shvngbe taqkèní kagø svng gø mvshøn lvm kàciq ratshì shaq íwe rat dvtut ma dvzaqshì e.

We kat gàmzøpèí angmaq svng tìshu vshuwe lang taq svng dvtanònø dvki lvm svre dvkutò we ínìgø shøn mvwáshì weí July 15 ni taq shvlut yàngà. We yángkèní angnøng nvmnø Fatima svng vrá bú:ngámì we íe. Mèpvng tvyø taq mvshøl dvtut lvm vl e.

Add new comment

7 + 4 =