Indulgence dvsháza shóngnøt ziwe jejú (I) tut

Indulgence dvsháza shóngnøt ziwe jejú (I) tut
         
Indulgence wawe kànø Latin kàkèní ínø Indulgentia/ Indulgeo wawe kà yángkèní bønráì wae. We kàò àng lvjømnø mvrà vroqā bøwe mèpvng mvrà dàmsvng shvmáng dvshérā we wanø lvjøm lúnshìe. Weratnø wekà svng àngdongcèku èshønvtnò dvgvp dvsháza shóngnøt ziwe jejú wanø shønlún shìe. Yadang svng Rome Imbaya nvngòn gvzà zaqwe bat taq lángshì yàngìwe Rome rìò cvndøng dvrárì nvng St. Jerome í vru yàngà we kagvvp ànglí taqkèní Vulgate karu bokrì taqgø yánglún shìe.
 
Kàdvtut shú Esaia 61:1 taq gø Vkàngpè Yehowa Ang pvlàcè nø Ngà mvdv̀mø vhapme. Kadø íe wani mvshámhoq dvshàrì svng dvbù shv̀ngkà dvshv̄nglv́m dvpvt, Yehowaí Ngà svng yø̄tìí nàdø̄r bǿngà. Nøt dvtrì svng nøt shvlø̀mlv́m, vróngshaqrì svng nø shvláng lúnlv́m mvshǿl, kùng vsvngrì kaq gø shvlutlv́m mòngkà, nemànrì svng nø vrá yv́ngshì lúnlv́m shv̀ngkà dvshv̄nglv́m dvpvt gø, A:ngí Ngà svng dèzv́r dakngà. wanø vru shaq íwe svng yánglún shìe. Gvray paqzí, Jøm paqzí zùngrì taqgø Indulgence wawe kàvgo taq gvray àngò dvsháza shóngnøt ziwe dang shvngøt dvtúò we íe. Shøn mvyø we taq bashàrì shvngbe nø mvrà vlé shàìwe vsvngrì wa íshàwe taq we dø gvray àngò dvsháza shóngnøt ziwe jejú kèní chutchángā we walòng svng shøn mvyø we íe.
Wedø ínìgø ya Indulgence jejú zie wawe nø mvràrì svng we kvt we kvt vléshì nø vdú vna lángshì lvm dvpat mø:í we mvtaq mèpvng kaq vléshìlvm mvràrì dvpvt gø mø:í. Chutcháng we jejú íe wanø vwadø lángshìlvm dvpat mø:í we svng shvdøm we íe.
 
Indulgence jejú wawe nø mvrà kèní vroqānø chutchángā bøwe mèpvng kámshì vduwe mvrà danrì shvng dvshérāwe wae taq shvngømré taqkèní shvngøt dvtú we nø mvràsvng vroqā bøwe ínìgø tiqdá vsvng kaq zíràwe, tvle ràwe pø, gvmsùngrì, dvrèrì svng mè zíò, mè tèleò dángtenø indulgence jejú svng vtoshì mvlúnò wanø dvtú we íe. Àng lvjøm nø tasvng vnílvp taq chutcháng we pvlàcè jejú svng rìn vrá vtoshì lúnlvm dvpat íe. Weratnø ya Indulgence jejú nø mvrà vroqāwe Sacramento tiqlònggø íe.
          
Ya jejú gømla svngnø Catholic shvngømré taq kàngpè yesuí zíyàngà we mvrà vroqā lvm vko vkáng nvng gvray gvsvng nvng vsvngrìò dvhø taq vdu vbóng dø tvleā we jejú gømla tiqlòng ku lángshìwe íe. Mati 18:18 Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, rvgaq tø̀m taq namaqí èdòngnøng we kapà ínìgø, muqlàng taqlapmø gø vdóngshaq ív̄me. Rvgaq tø̀m taq namaqí shèlàngnøng we kapà ínìgø, muqlàng taqlapmø gø wedøni shvlángshaq ív̄me. wanø shøn yàngì dø tiqdvchá we jejú vto shàì we íe. Ya Indulgence jejú gømlarì taq 
 
1. Tìløp kámshì bøweó nvmlat nvmpvng mvrà svng vroqā bøwe mvtaq mvrà dan svnggø dvshérāwe jejú svng vtoshì lúnnìwe íe.
 
2. Mvra vroqshìwe Sacramento kámshì bøweó mvràrì svng dvshérāwe jejú svng lúnì we ínø mvrà dan svng gø zùpvng móngtaq kámshì mvrà lvm dvpvt Indulgence svng kámshì lvm shvngømré taqkèní dvtú nø nvngòn ziwe íe.
          
Shvngømrérì taq yadø mvrà chutcháng shìlvm dvpvtnø mvrà roqshìwe Sacramento svng kámshì ràe. Pàwálvm wani ya Indulgence jejú svng vtoshì lúnlvm dvpat shvrúng shúrì wur taqkèní mvrà vroqāwe shvmán jejú svng vzàng kámshì ràwe íe. Wedø ínøwa mvràdàn kèní lutshì we jejú svng lúnshìwe íe.
 
Vránø shvngømré vdòng taq shvngøt dvtú we dvgá dang taqkèní mvrà vroqshìwe, mvradan dvshérshìwe dangrì gø vlwe svng gø shá dvzvŕ weí ngámshì we tut svng mèpvng tìyø taq vrá dvtit tvle lvm íe.
Source #rvajinghpaw

Add new comment

6 + 5 =