Indulgence dvsháza shóngnøt ziwe jejú (II) tut

Indulgence dvsháza shóngnøt ziwe jejú (II) tut
       
Vle vmì we tìyø taq Indulgence dvsháza shóngnøt ziwe jejú wawe nvmlat tut svng tálún shìbøì we íe. Ya jejú gømla svng vdú vna, àngdè shóngshìdø lvjømlushì nø lángshìwe ínìnø kømzøp we jejú svng lúnshìlvm mvvl wawe dang (1305-1314) dvhø Svrabín koqkámpè clement VI pè taqkèní dvkám shaq íe.

Vránø 1418 nøng taq wáshìbøìwe Council of Constance lìpùng mè taq indulgence jejú gømpaq svng mvjò, dø lvjøm vpo dvzvŕ we, dvshvngòwe nø shvngømré ò dvrá mø:í wanø Svrabín koqkámpè Benedict 14 pèí (1740-1758) dvhø taq vgámwe dvrá gvl yàngà. 
          
We jejú gømla svng síngshá shìwe dang nø mvrà vroqshìwe, vchyáng shìwe dang íe. Àngdènø shvrúng shú pètaq mvrà vroqshì bønø àngí dvtúwe mvrà dàm svng kámshì bø mèpvng làngdøm àngí shvmán dvgøngwe vtoshì ràe. Wedø ínø wa indulgence jejú gømpaq svng vto shì lúnwe íe.
 
Vránø shvngømré taqkèní mvsatshìwe bóymè àngnirì, noqngøm kùlwàngrì taq vjúrøt shìwe ígø welòng jejú svng vto shì shvlae. Yalòng indulgence jejú nø mvrà dvpvt nøttøng nøtlíng shìwe, vm-aq vnvntshìnø vjúrøt shìwe nvng dvsháza bvnlìrì wawe nvng gø màbóng we íe. Yalòngnø kàngpè yesu nvng shènshér vsvngrì taqkèní vzíshaq vmíng vkáng íwe mvrà dvshàn dvshérāwe jejú gømla tiqlòng ni íe.
          
Weratnø yalòng indulgence wawe nø shvngømré nvng Gvrayò kàngnyéwe 2 pvn dvpat vjú zílún we íe. Shøn mvyø we taq shvngømré taqkèní gvlshìwe cvndøng dvrárì nø gvrayí dvkámshaq dvrárì ni íwe taq kámshì ràwe dònglvm, shvlànglvm dvrárì íe. 
 
Wedangrì nvng sing nø St. Thomas Aquinas shøn yàngì we taq Indulgence jejú gømpaq vtoshì lúnòrì nø mvrà dàm kèné dvshérshì lúnò we mø:í, we mvrà dàm taqkèní shvlàngò we íe wanø shøn yàngì. Weratnø Catholic shvngømré vdòng taqnø kadø íwe mvrà svng vléshì we vsvngrì svng ínìgø guròwe mv vl rvtønø nøt vwángshìlvm dvpat rvtøò we nvng vjúrøāò we gø íe.
          
Shvngømré vdòng taq we indulgence jejú gømpaq svng zílúnwe vko vkáng nø shvngømré øpshú vgorì íwe, Svrabín koqkámpè nvng shvrúng shúrìtaq vlwe gø íe. Àngmaq nø gvray gvsvng kaq mvrà vl vsvng gø røtnímshì long svng tvle núngāò nø røtnímāò we íe. Weratnø indulgence jejú svng dvtúò we Svrabín koqkámpè, svradorì taqkèní we jejú gømpaq svng vko vkáng rì vdòng dvtit tvleā we íe.

Weratnø indulgence jejú gømpaq yalòngnø mònggvn døng taq vtoshì shvlawe íe we svng dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

4 + 5 =