Jór nvngòn ziwe Rosary

Shóngshøng we vnvm vchangrì jór nvngòn vl vtang angdè góngsvng roqgvr shìlvm nø rosary vjúrøt shìwe íe wanø shøn we kà vle. Rosary vjúrø we alòng svng Yesu angmè mariqí mònggvn vsvngrì kaq dvsháza shóngnøt kèní ang kaq svng vtoq vtip shì nø angtaq kèní dvtit tvle-a we muqlàng múngdàn svng gònglvm dvbang shì we gòngre tiqlòng íe wanø angí dvkám yàngà. Wedø íratnø yesu angmè mariq kaq kám vløm shìnø rosary vjú røtshì we taqkèní dàlvm dø íwe jejú gømpaqrì lúnshìe, vna zønlì dvjáng angpvn pvn rìtaq kèní mvkok nø roqgvr we, cømsaq mòngzøl we vjúrì ziwe svng yánglún shìe.

Mvjàn taq shvnat mvzurì lángshì nø angdè góng angdè gvrshì we dø tiqdvchá Gvray kaq noqshì we vsvngrì taq gø sadan ngànshàí gvzàm we angpvn pvn kèní gvrshì lvm dvpat, dvshà mvhøt we dandrì taqkèní lutshì lúnlvm dvpat jór nvngòn vl vtang íwe laknvk mvzø nø Rosary vjú røt shì we íe wae. Yadø Rosary vjú røt shìwe taqkèní jór nvngòn lúnshì we mvshøl tiqlòng svng dvtit tvle mvyønge.

Vzàng kaq gvzà vnvpwe chømyo tiqmè vle. Angnø ang lvpat taq nøt tøng nø vnvpwe jànglaqyà shvla we døngku pè nvng shvzøngshì lúnlvm dvpat vjú røtshìe wae. Wedø vjú røtshì we taqkèní tiqni rvtø taq angí dvdam mòdø íwe gvzà vnvpnø nøt mvsøn shèrwe góchàng tiqpè nvng vhøm nø døngku shvzøng shì lún yàngà we svng shálún shìe. We mèpvng angnø ngàngdøng we døngku ílvm nvng angcø angcèrì jejú gømpaq vtoshì lúnlvm rosary vjúrøt dvtut dvzaq shìe.

Wedø vjúrøt shìwe taqkèní angcè lvngàré shvngøt gø svng lún bøà. Angmèò vjúrø we kà rat we angnøng nvm shvngøtpè gø angmèò vlømvm vrvmwe ancèrì bøn ráì we mvtaq Gvray kaq noqshìwe dvbùshvng bvnlì taq apnúngshì we vsvngrì bøn bøì we svng shálún shìe.

Wedø írat we døngku nø vsvng shvngbeò laqyà shvla dvtanwe, paqzí lushì shvla we døngku tiqlòng bønráì wae. Yàlòng nø rosary wawe àngmè mariq kaq vløm shìnø Gvray kaq dvtit tvle-a lvm vjúrøt we kèní lúnshì we jejú gømpaqrì íe.

Vnvm vchangrì ò lvpat taq gø yadø àngmè mariq kaq angdèò lvpat mòngzøl lúnlvm angcø angcè ishøtrì lúnlvm, zìdang vháng lúnlvm vjúrøt shì shvla we svng shvdøm we íe.

Langrérìò lvpat taq gø angdèò lvpat taq mvgam màshvla we ngànshàpèí gvzàmwe taqkèní roqgvr-a lvm nvng rvmnvng shvlárì nvng vhømnø vtoq vtip shì lúnlvm rosary vjúrøt we taqkèní lúnshì shvla we svng shvdøm we íe.

Wedø tiqdvchá nøngmaq shvngbe taq yadø kùngngà vl we mvzø laknak gvbà íwe rosary svng vpø shvring shàì nø yesu angmè mariq kaq kám vløm shàì we í Gvray kaq vjú vrarì dvtit tvle røt-a lúnlvm dvpat rosary vjúrøt dvzaq shàì wedø íwe taq kèní jøng jøngni mòngzøl nø ngør we lvpat jejú jór nvngòn svng lúnshì lvm ílonge wanø nvngòn zi dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

17 + 2 =