Kim yo-jong

Kim yo-jong nø မြောက်ကိုးရီးယား သမ္မတ kim jong-un ò àngnvmè ínø 1987 nøng September 16 ni taq shøq yàngà. Àngnø 2007 nøng taq kèní Korea móngdànò bvnlì àngké komvdi íwe (WPK) taq dvzømshì weí 2011 nøng taq àngpè Kim jong-ilò bvnlì àngkàng tiqgø wáshì bøìwe íe.

Kim yo-jong nø àngnvmpèò lvmpvngø propaganda nvng Agitation department wawe øpshøl ràlvngrì taq bvnlì shølshú wáshì bøìwe íe. 2018 nøng Olympics poy mèpvng taq Kim yo-jong nø àngnvmpè Kim jong-un òtvle American móng øpè Donald trump nvng denuclearization zupùng gvbà taq gø vbábøìwe íe. Àngò cvm lvpvt paqzí dang 1996 nøng taq paqzí cvnshì lvm dvpvt swetziland móng Liebefeld Hessgut zùng taq gvlyàngà. Kim yo-jong nø dvgá wángzà rvmnvngrì nvng gø vtoq vtipwe paqzí vlwe íe.

2000-21 nøng taq မြောက်ကိုးရီးယား móngdàn svng loráìnø 2007 nøng taq nø Pyongyang's taq vlwe Kim II-sung University taqkèní Computer science Degree lúnyàngà. Kim yo-jong nø မြေက်ကိုးရီးယားmóng øpè Kim jong-unò àngnvmè íwervt àngnvmpèò shvrà taq vtoshì lúnlvmè gø íe wawe mvtaq တောင်ကိုးရီးယား móngdàn øpshú Moon jae-in, American móngdàn øpshú Donald trump nvng gø vtoq vtipwe bvnlì døngjárì ríòwe íe.

2020 nøng April shvlá vdòng taq nø àngnvmpè Kim jong-unò záyàng vhømòe wawe shvngkà bumráì dvgvp Kim yo-jong nø wemóngdàn taq àngnvmpèò tvle bvnlì vtolúngdaqòe wanø media rìtaq kèní tvnùngvtnàwe svngø tálúnshìwe íe. Kim yo-jong nø မြောက်ကိုးရီးယား móngdànò lvmbvt 2 øpshúpè Kim Jong-il nvng àngò dvzømshú ko yong-huiò àngcè cvm vtangmè íe. Móng øpshúpè Kim jong-un taq àngcè tiqpè kim jong-chul vlwe ínø àngnøng nvm taq àngnvm dvgádø àngnvm tiqmè íwe kim jong-chul gø vlwe íe.

Pèdungpècè àngnvm tiqgø íwe kim jong-nam nø 2017 nøng Malaysia móngdàn taq vháng vtàng mvrà vrízíònø shvtyàngà. Kim yo-jong nø àngpè Kim jong-il záyàng vhømònø shìvmìwe 2011 nøng December høqshaq àngpèò shvràø bvnlì àngkàng tiqgø wáshì bøì we íe. 2019 nøng taqnø killimgil wamà taqkèní parliament taq shølshú tiqmè bønbøìwe íe.

Add new comment

10 + 4 =