Liyunmyoo shansherpè svrado. Irenaeus nø AD.130 nøng taq Āsiamaina taqø shøq yvnga.

Shansherpe.Irenaeus

Liyunmyoò shansherpè svrado. Irenaeus nø AD.130 nøng taq Āsiamaina taqø shøq yvnga.angnø miyvna Myo ò svrado st.Bulìgat dvzvrgø ìnø,mongkà vrúshúpe st.Yohanò koqcvn tiqpe gø ílòngì. Bølmvyø we taq st.Bulìgatí Byintin mong svng sasvna bvnlí di dvsvrò nø Byintin mong taq jau vyà kvmshí yang i.AD.177 nøng Byintin móngdvn taq shvngømré banchvtri bunglòngí nø liyun myoò svradopè svng gø shat yvngà.we rvtø taq Irenaeus nø Roma Myo svng di a:mi rvtø ínø shat lvm yvng kèní lutshì yvngì. Ang tuq ra í dvgvp nø vdù vrè we mongzøl a:mì,liyunt Myo taq vl we shvngømrérí ínø, ang svng nønt vránø svrado vyà kvm shì yvngà. Svràdopè.Irenaeus nø yvngròq bvnlíri taq jórnonggun vldø dvzaq dvgvng shìyvngì we mvdvm rvgaq dvrøt móngrí kaq svng gø dvbushang bvnlí wa lvm gvzà dvgvng shì yvngì.Ang bøng nø Gvrìkàpvn taq kèní Mongzøl lòng svng rvmørpè wa lvjøm ínø,ang bøng nvng vbòng dø dvcíri vdòng, shvngømré vdòng tàsvng vtùkèwe banchvtri mvmé svng gø shvrvm shvrá we bvnlíri wa lún yvngà.AD.190 nøng taq svrabyin koqkvm vshømgø wa gø vidter nvng zunboy svng yudádvcírío shvle boy angni taq wa vtù rvt Asiamaina taq vl we shvngømrérí vdòng vhaq vjvng shi we bu:nglòngí dvgvp gø tiqkvt vrà mongzxl dvzvr yvngà.Angnø bøngté we svrado tiqpè ídø tiqdvchà angò mongkà,kàrùrí svng yvnglún kvt wa kvmè wa vtùri svng gø anglvjøm bønāò nø shvngvtlún ya:nga.mvnoq mvkvm we vtòng vga:m we,dvzvrrío kvmnønt tvrà kàrù bok taq kèní mvzing mvrvlò we vsvngrì kaq svng gø làzingrvla:tno dø dvshangò we ì shvngømréò kvmnønt tvra svng mvkok nø roqgar lún yvnga.Ang nø Zedimieus shvngømré svng vtùvrè we rvtø AD.202 nøng taq Gvray dvrà mongkà rvt shat vhøm yvngāwe shansher vsvng tiqpè ie.

Add new comment

14 + 0 =