Mother Thereza

Mother Thereza

Gwun lvm vhxmo we vsvng ceri kaq mvzxmnx roq gvr we Mother Thereza nx 1910 nxng, Ougust Shvla 26 ni taq Mecedonia mong taq shxq ya:nga we ie. Lvpat (12) nxng rvtx taq Gvray bvnli wa lvm dvpvt rvcvng we lun yvnga nx Sasvna bunli taq nxnt lxm dvzaq shi nx shvkse wa shi lvm long dvdvmo ie.

Lvpat (18) nxng i longi rvtx Angpe Anme keni rvl shi nx, Loredo Sasvna Mvdo kaq gong yvngi. Ango nvmlat Kaciq gvl shi we nx (1931) nxng May Shvla (24) ni taq ato shi nx, 1931 nxng keni 1948 nxng hxq  India mongdan, Culcutta wama vdong vl we St. Mary Zong yvng lega shvngxnt yvngi. 1948 nxng taq keni Dvsha mvhxt vhxmri svng mvzum dvbvng lvm rvt Sasvna bvnli Mvdo keni lvng shi lvm vming luno rvt Culcutta rvgaq yvng vl we dvsha mvhxq mvdori svng mvzumo nx dvbang yvnga.

1950 nxng, October 7 ni taq Mother Thereza nx Angi Sasvna bvnli mvdo shvdxng lvm rvtnx, Vatican Rung taq keni vming luno nx Gwur yvnga we svngza wangza ceri, dvsha mvhxqceri, za yang zinlii shvnvlori svng roqgvr we Sasvna Mvdo svng poq pvng yvnga. 1965 nxng taq Svravbin pe Paul keni vming vkvng luno nx, ya Sasvna Mvdo nx Mongdan vrvm nvng sing we Sasvna tiq Mvdo bxn longi we ie.

Mother Thereza Sasvna bvnliri nx Mongdvn vdong svng pvn vrvmi vto wum shiwe bvnli irvt nx, 1971 nxng taqx Monggvn Mongzxl we Gxnpaqri nvng dvga shvring we Gunpaq mvme pvn svng gx vto shi lun yvnga. Mother Thereza nx 1997 nxng, September Shvla 5 ni taq India Mongdvn Culcutta wama taq lvpat vle yvngi. 2016 nxng September Shvla 4 ni taq, Mother Thereza svng Svrabin Kokam Pe Francisi Shansher Vsvng lvpat svng shvringo nx dvgungo we ie.

Add new comment

1 + 10 =