Mvrà mv-vl we cvmré rìò angni

Mvrà mv-vl we cvmré rìò angni

Gvray dvgùng shvring we mvrà mv-vl cvmré rì (Holy Innocents) rìsvng hérod koqkámpè shvmná vsorwe í lòngzàcè yesu svng shvtlvm wawe taq lvpat zíshì yàngì we nø lvngà svré cvmré cèrì íyàngì.

Hérod koqkámpè nø paqzí mvgàm Magi rìí vtànò we kà svng tábøà kvt vtang shaq shvmná vsorweí angò cèlcèrì svng dvkámò wenø Bethlehem wamà taq vlwe 2 nøng lvmpvng íwe cvmré lvngà svré cèrì shvngbe svng shat dvzvŕ bøà. Weyángø lòngzàcè yesu nvng shvnshvŕ we angmaq rapnø Egypt móng svng mvyøní vtvmì we ínø lòngzàcè yesu ò vsvk svng angmaq wur taqkèní shvlut yàngà.

Wedang nvng singnø Mati 2:13-15 taq " Angmaq loá:mì mèpvng, èyv̀ngnø̀ng, Vkàngpè Ang dvzv́r tiq gǿ, yøpnv́ng taq Yosep svng dvtánshì nø, “Ekūngshì; cv̀mré pè nvng angmè èshø:lò nø Ejip móng svng èvtshìv́mnøng. Ngàí nà svng vrá màdvtáng dak dv́ngte nø weyv́ng v́ldv̀ng èwànø̀ng. Kadø íe wani Herodní cv̀mré pè svng láò nø shvmv́nglv́m dá:nòe,” a:lòe.

e 14 Wervt Yosep chàng kungshì nø, yaqdø̀:ngí cv̀mré pè nvng angmè shø:lò sórí, Ejip móng svng búngá:mì nø, 15 Herod shìá:mì høq wervgaq v́ldv̀ng wae. Yalòng nø Vkàngpèí kàdvtutshú pè taqkèní, f “Ngàcè pè svng nø Ejip móng kèní Ngàí gong bǿngà,” wa shø̀n yà:ngà kà dvhø̄:mò we íe.

" We yángø lvpat zíshì yàngì we cvmré cèrìnø meshíá svng nvngøp kà taqkèní dvgùng shvring shvtà mvlún yàngò we ínì gø angmaq shvwi rì zíshìwe taqkèní shvkse wáshìnø lvpat vpnúng shìyàngì we írat angmaq svng kámnøt shvre rì wanø mvsat dang shì we íe.

Add new comment

4 + 4 =