Pope St. Martin I

Apri (13)ninø.shansher we St, Martin o angni ie

Svrabyin koqkvm At,Martin nø Etali mongdvn Todee Myo taq shøq yvnga we tiq pe ie. Angnø cvmré lvpvt taq paqzi dvngø gazá mvdàq wemvdvm ,Sherwe nøntmvsøn laqya vlnø Roma Myo taq vlwe jau tai Zòngtaq Paqzi gvzá vrvm nø Shølshúvgó wa Shi lvm vløma:mó dø tiq dvcha tiqdvtvng nvng tiqdvtvng vhvng vlundø dvzaq shiwe mvdvm AD,649 nøng taq nø shvngømreo vgó Wa shilvm rvcvngò we taq méaungnø Svrabyin Koqkvm washilvm vyà lunyvnga we svng shalun shoe. Wenøng taq, Lateran tøówe shvra taq Vkangpe Yesu nø Gvrayku ,Sangzáceku Di daqie we dvng svng mvkvmri ,màtóòri kaq Vtó Shi dvzvr we lipong kvba gø wayvnga. Yalong lipong kvba taq keni VKangyesu nø Gvray Ku,Sangzàceku leshinø (2) dvngtaq keni didaq iwe dvng svng Shvngømre keni shvding yanga. Yalong shvngømre keni shvdingbøa we Dvrari svng Constant koqkvm(2) pe wa pei tábøàkvt shingnarinø Svrabyin Koqkvm Martin svng tvplvm vming dvkvngóe. Svrabyin koqkvm Martin svng mongdvn Dvra mvcvnò waku dvrajvrvk nònø mongdvn shingkan lvp gvl yvnga we svnggø shálun shoe.We mvdvmø (47)nønghøq vti màcølshi dvkí yvngawe svnggø shalunshie. Dvshà mvhøtvhømó we rvtø , Svrabyin koqkvm shønwe taq nga mepvng cvnwe shvngømre ri car shilvm møi? nga dvshá mvhøtvhømo we rvtø taq Vkangpe Yesu nø nga nvng tvqwa vle wa nø saksé wa shiyvng i. St, Martin nø AD (656)nøng kàsan Myo taq anglvbvtbe nø Gvray vdungø màvl yvnge. St,Martin nø dingman we taq saksé wa shínø, dálvm kvmlàri dvtvnò wei Shan Sherwe vsang wa nø,Shvngømré keni dvngyvnga we svng shálun shoe.

Add new comment

2 + 2 =