Roma Myo taq vl we kvmnønt shvrériò lvpat mvshøl

Roma Myo taq vl we kvmnønt shvrériò lvpat mvshøl

Romamyo taq vl we shvngømré nø, nvmlat kvmnønt shvréri nø AD.64 nxng,Nerùkoqkvm wurtaq vtù vré nø dvshá dvré dvkíò nø shatyangāri ie.we nøng taq ni Roma Myo taq (9)ni høq zvmi vkvt nø Roma Myo (1/3) zvmií vkvt yangì.zvmií vkvta:mi mèpvng vshøm ni wa ni taq Nerùkoqkvm nø (Tower of Moecenas) mvdvm kèní dvjaqò nø nøntshøm lvmlúnò nigø, yàlòng zvmi dvkvtwe mvtū nø ngà rvt íe wa dvdam shìlòngì.Wervt mvràshvrìlvm kèní wūmshìlúnlvm,yèrshìlúnlvm rvt Noqshi we Rvsvngcéri kaq svng zvmi dvkvtnòri wa vtùvrē we í dvkílòngà. Rvsvngcéri nø vsvngí mvràshvrí lvm, dvtvn vhømo we mvdvm, Nerùkoqkvm súngwørwang vdòng, dørøm vmpàvmboy wa shì dvgvp shat yvngà.Vsvng mvmè kaq svng nø, shàpol í mvchetò nø Svréshi we Vgíri svng vmpà dø zí yvngà.Vrà tiqmaq nø wurgang mvdvm dvkío nø,tiqmaq svng nø gongmvdvm Jìzèí vdvl we,vzó we tvrvngrií yàqò nø zvmi tvròng dø dvkvt we vhøm yvnga. Yadø íwe, dvshádvré yvngmàzaq shìhøq dvkíò lòng nø RomaMyo taq vl we rvsvngcéri, nønt mvsøn vdòng shvrénønt,dvsháza nønt vpō nø Angmaqò kvmnønt, vzaq shìnønt svkseri rvt Vsvng mvmè nø kangpè Yesu bøng vdòng taq kvm lòng í nø tiqni nø tiqni Romamyo taq Gvray kaq kvm we rvsvngcéri lokmvn shì yvngì.

Add new comment

1 + 0 =