Saint Hilary of Poitiers

St. Hilary

AD 400 bat taq Gvray paqzí dang gvzà bøngshvng yàngì we St. Hilary nø AD 315 nøng France Dier myoq taq gvl yàngà. Nvmlat taq angnø hang cømla noqwe tóng laqyà vdòng taq téráìnø døngku shvzøng shì bøì mèpvng Abraha tøò we àngcè svmaré tiqgø shvzvt yàngà.

Àng vsvk 30 nøng tuq ráì kvt kámnøt tvrà dang taq cáng pvrárì noqshì we tóng svng mvshóngshì ráìnø Pv́n má:nò we Gvray nø tiqgøwa vl we svng vtoshì lúnì. Mèpvng kaqnø Gvray shvnshvŕ kàru taq kèní døngmvn tvràrì svng lálún bøà we írat nøt vwángshì nø tìløp kámshì yàngì.

Vsvngrìí angnø døngku vl shaq bashà tiqgø ínìgø àngsvng Pondier myoqò svrado vya svng kámshì lvm dvkám yàngà. We svrado vya svng àngkám shìlvm màpø weí vtiq shì we ínìgø we móng vsvngrì taqkèní àngsvng kám vlømvmò we írat AD 353 nøng taq angò døngku svng gurònø vyàng roqshú svrado vya svng kámshì yàngì.

St. Hilary taqkèní Yesu nø gvray mø:í wawe kámnøt svng vgám nø vtùò we bvnlì taq dvzaqshì yàngì rat angsvng Roma gàmzø koqkámpè Constituxs taqkèní móngdàn vtánglvp mø gvlò we gø vhøm yàngà. Wedø àng móngdàn vtáng lvpmø vlwe rvtø taq vshømgø tiqgóng gvray dang kàru bok svnggø mvn yàngà.

St. Hilary nø AD 361 nøng Pondier myoq svng vtáng ráì mèpvng AD 367 nøng taq lvpat béyàngì. St. Hilary nø àng shìni høshaq shvngømré kámnøt svng vtù we, dvki vrè werì kaq vgám dvzaq dvkángshì yàngì we tiqgø gø íe.

Add new comment

3 + 17 =