Saint Stanislaus

April 11

Shvnshvŕ pè St. Stanislaus nø AD 1030 nøng Poland móngdàn Sezepanow wamà taq gvl yàngànø Krakaw wamaò sarado tiqpè íyàngì. St. Stanislaus nø àngpèní àngmè shìbøì mepvng àngtaq vlwe bø gvmsùngri shvngbè svng dvshà vsvngrì dvpvt dvbangò nø vwvĺ:aò dvngí Gvray paqzí canshì bøì.Gvray paqzí dvngbøà mèpvng Msgr Lampert òwvltaq shvrúngshú (Jau) ăya kámshì yàngì. 1072 nøngtaq nø Msgr ăya kámshì lúnbøànø àng vlwe gølwang vdong shvngømré rìdvpvt pvlàce dvngtaq gvzà dvzaq dvkángshì nø dvshá mvré vsvngrì kaq gø mvkok òe. Memà ri nvng dvshà vsvngrì kaq àngtaq vlwe ālū rì vwál:a ònø dvkùmò we tiqpè gøíe. We rvtø Poland móngdàn øpòwe koqkámpè Boleslaus II wapèí vsvng chømè tiqgø svng dvchvp mònø vléshì bøì. Wekvt St. Stanislaus í koqkámpè svng yadøíwe Gvray mvshóngshì we bvnlì vléshì we taq shvmná mvgør weí pung shøng:àn dvjá bøà. Wedø íwe lòngtaq koqkámpè Boleslaus nø gvzà shvraq shìlvm vhømònø shàmná ríweí St. Stanislaus svng AD 1097 nøng taq wamà vtánglap:ø vlwe St. Michael noqngøm chøm taq noqngøm we rvtø shvnatí wapò nø shat yàngà. St. Stanislaus àng súnshìwe lvpvt taq lángyàng:à we Gvray nvng singwe dvrè rìsvng Poland móngdàn Krakaw wamà taq dèni høqshaq gvlò we svng shálúnshìe.

Add new comment

2 + 2 =