Shì vsvng shvngbe dvpat vjúrøtã we angni

Dèni taq nø Pogatry wawe svmi móngdàncè taq vl vdu we shì vmìrìò pvlàcè rìsvng dvdamì nø vjúrøtã we angni tiqni íe. Svmi móngdàncè wawe nø shì vmì vsvngrì rvgaq mvdàmø vlé shì we mvràcè rì dvpat mvra dam kámshì we, paradisu dvtàng svng shi mvhøqò we rvtø angmaq mvràrì dvshér shìwe shvrà tiqlòng íe.

We shvrà taq vl we pvlàcèrì nø muqlàng móngdàn paradisu svng gvzàni tuq mvyønø mvrøtshì we shvrà tiq shvrà gø íe. Paradisu nvng svmi móngdàn gvbà lòng nø dvciq lvpat vl we ínì gø porgatry wawe yalòng mvrà dan kámshì we sharà yalòng nø làngdøm kàngngé we angni taq nø vdángvm we íe.we shvrà taq vl we pvlàcè rì dvpat vjúrøt dvbangã we, vlu vdánrì wáã we, ang dvpat dvsháza bvnlirì wáã werì kèní chutcháng lúnlvm dvbang shì shvla we íe. Yadang nvng sing nø 2 Makabi lèga taq yánglúng shìe. Yudaq Makbéyá nø shì vmì vsvngrì dvpat vlu vdánrì zíshìnø Yerúslem noqngøm tøngnø taq vjúrøtã we svng yánglún shìe.

Angmaq nø mvrà taq shìbøì nø Paradisu svng góng mvlúnò weínìgø Gvrayò móngdan vrangwe bvnlì rìtaq dvzaq dvkángshì we vsvngrì íratnø dvciq lvpat svmi móngdàn svng gø tuq vmwe mø:í. We dvhø angmaq nø mvrà dvshèrò we shvrà svng dí vdu vme.

Gvray shvnshvŕ kàru 2 Mekabi mvshøl 12:46 ciq taq " angmaq nø mvrà kèní chutcháng shìlvm dvpat mvrà dam kámshìe" wanø yánglún shìe.

Add new comment

8 + 3 =