ShanSher Pe;Piter Chanel

St,Piter Chanel

အိုစီယန်နီးယားကျွန်းစု kení nvmlat kvmnøt shvré tiqpè ie. St,Piter channel nø AD,1803 nøng Byintin Mong kúkant Myo taq shøq yvngà.Ang nø Cvmré ní kéní paqzi lvp taq gvzà vrvm nø,KVM nønt tvrà taqgø vlmvm daq dø tiq dvchā jau tai zóng dvdíò nø Gvray mongka zvn shí yvnge. St,Piter Chanel nø cvmré lvpat kení Sher we nønt mvsøn, laqya shvlá vdá nø kvmnønt nónggun vl we i ang svng "Muqlang dvzvr riō lvpat dø vl gø"Wa nø gø shvgun yvnga we svng shalún shíe. Jau,kagvp nóng shú vyá lù shíbøi mepvng gvzà dvshà we ခရိုးဇက် sasvna wamā taq (3)nøng høq dvzaq shínø vcipwe pvlace KVM nønt tvrà taq kéni vhvng vlún dø gvzà dvzaq dvgang shí yvng è.1831 nøng taq nø kønì mong nvng vzøm we tiq mvdó nvng vrá vzøm nø Gvray dvbu Shang bvnli Wa yvngè. 1836 nøng taq Hkristu Gvray tvra dang tiq paq gø màdvshangó we Pacific rvmē vdòng vl we မူထူနာကျွန်း svng dínø sasvna Gvray bvnli Wa yvnga. We ကျွန်းစု taq vl we Svngpvn Ká, angí mvsingó we iní gø nvmlat we mong kà cvn Shi nø zárí kaq lvjvngó we i cvmaré,lvngàré vsvng mvmé Gvray kvmnønt dvrà lòngsvng vtòshí dvzvr yvnga.angmaq i noq yvnga we Nat vtóng gø gwør dvzvr yvnga we svng shalùn shíè. Iwe, we ကျွန်းစု taq vl we shaqré øpgvng shú tiq mvdóí nø Dvrà Upvdi vdòng cvn nø tóníò ca:ng noq we vtóng shvmvng mvdàq wa mvdøng mvdàq dvkvmo è. 1841 nøng taq nø,Angmaqò kvmnønt tvrà iwe NAT tóng svng gwør dvzvrò we St,chanel svng cil tiq mvdó dvzvrò we ì tvpmō nø dvkí ódangí shat yvnga. St,Chanel shøn we ta, Gvray dvrà rvt "nga Shingvm we i nigø pamvra" ya ကျွန်း taq gvt shibø i we Hkristu ò Mongka angró nø Nga Shingvm we i,vmvmg lvm møí Wa shøn yvngè. We dø tiqdvchà, St,Chanel Shia:mi mepvng kàdvngté malé dvgvp we ကျွန်းစု taq vl we Vsvng shvngbē nø hkristuò rvsvngcerí Wa í yvngí we svng shalún shíè.

 

Chat conversation end

Type a message...

Add new comment

11 + 3 =