Shansherpe.Yohan (tilxp zishupe)shxq yanga we angni ie.

Dèni nø tiløp zíshú St.yohan shøq yangà we angni íè.)

Rvgaq yachvng taq Adam nvng Ewàí v-lebøā we mvrà shíwvt kení chutchvnglvm rvt Gvrayí nø chømyó vjø'ngme Mari svng rvsvng yvngà dø tiq dvchà kàdvtutshúpè Yohan svng gø rvzvngò nø,rvgaq tøm svng dvzvr daqā. Angpè angmè ninø, kvmnønt vl nø, dìngman taq sóri, Elizabath nø a:tdøm ínø cvmré màdá shvríngraì. Tiqni rvtø taq Zahkaria nø noqngømtøngnu vdùng Gvray kaq no:ngpaqshvrùngò nø, vjúrøt shì dvgvp Gvray muqlvng dvzvr Galbriel nø, ang yvng dvtvnshilòngí nø yadø wa è,'Zahkaria mesèrē nì nào vjúrøt kà svng gvrayí natoā bøì, Nà døngku mè Elizabathí nø, Lvngàshvdvng tiq gø shøq daqòi, a:loe."Zahkaria vtvn shì we taq, angnø shvríngràì wa e.wekvt muqlvng dvzvr Galbrielí Nà nø, ngakà svng mèkvm, ngà dvkvmkà màhømdangténø nà maqā eílònge",a:loe. Elizabath nø rvtø vhøm ráí kvt lvngàshvdvng tiq gø shøq lòngà. vshvtni wa ni taq cvmrépè svng rvmørvtóng vl dø tiqdvchá Angri,angrvpri kømràì nø cvmrépè svng bøngzí lvm vràshìè.Angsvng gø, angpè bøng dø Zahkaria wa zírà naíe,wa vlvnè.wekvt angmè Elizabathì; møì angsvng nø (John)Yohan wa tø ràe wae. Angmaqrvp dvcídvgøng taq gø yadø íwe bøngrì mvtø dvlrò rvt, angmaq shvngbé nø daè.Angpè svng røtnò kvt, angsvng nø Yohan wa tø ràe wa vrù lònga.Wekvt jang,Angpè Zahkaria kàshønlòngì nø Esrael Gvray nø mongzøl le,wa nø shvgun shvrīnglongà. cvmrépe nø tiqni nø tiqni télòngí nø shansherwe pvlace taq kèní dvncøng lòngì. Wemvdvm, Mesia Gvray tuqlvm nvng dvgøshìlvm síng dø vrínglvm,dvbushang mongkà dvshanglvmrvt rvtgaqmvgóng móngtaq vl ya:ngì. tiløpzíshú Yohan nø, kangpè Yesuò vzàngkaq di we kàdvtutshúpè gø ínø,ang shøq yangà we angní svng gø shvngømré kèní mvsvk nø shvgunshvríng we angni ie.

Add new comment

1 + 7 =