Shvnshvŕ we vsvng St.Anselm

Shvnshvŕ we vsvng St. Samlm nø mvgàmré døngku taq kèní AD 1033 nøng Italy môngdàn Aosta wamà taq gvl yàngà nø Canterbury wamàò svrado tiqpè íyàngì. Àng vsakbvt 27 nøng taq Normandy myoq Bec taq vlwe St. Benedict doraq mvdo svng gòngnø vshøm nøng dvzaq shìbøì mèpvng Caen wamàò zùngup tiqpè bønlúnì. Dòraq mvdò taq àngnø vsak sàm we írvtnø shølshú dvnglvm nønt màrá we ínìgø àngò nøntyāng we nvng sèr we nønt mvsøn paqzí mvdaq we dangtaq kèní shølshú shvlá tiqpè bøn bøì. St. Samlm nø zìlàngré rìò nønt vlømrà paqzí can:ashú shvlá tiqgø gøíe. St. Samlm nø paqzí zùngrìtaq zûngmàng rìsàng shvnip shvnarò nø cànò we dang taq vgámmò we tiqgø gøíe. St. Samlm nø nàmlat nønt sun paqzí du tiqpè ínø Gvray paqzí dangtaq gø shølshú tiqpè íyàngì.vháng vtang Gvray tvrà nvng Gvray vlè wawe shakse liga bok rì vruònø gvzà bøng tèyàngì. 1093 nøng taq Canterbury wamà sarado Lanfrane òtvle dvzømshì lúngì dvgvp noqshì tvrà nvng singnø móngdàn koqkámpè nvng nønt mará weí móngdàn vtáng lapø vl vdu bøì. Móngdàng vdòng svng vtáng lúngì mèpvng vshømnøng taq Canterbury wamà taqni gøshaq béyàngì we íe.

Add new comment

4 + 6 =