Shvnshvr vsvng St. Isidore

Shvnshvr pe st. Isidore nx AD 560 nxng taq Spain móngdan Cartagena wama taq gvl yang:a nx Sevill gxlwang taq vl yang:i we sarado tiqpe íe. Ango samré bvtaq angnvm peí upkǻng:owe vdong taq vl nx paqzí dangtaqx gx gvza mvdaq yang:i we tiqpe gxíe. St. Isidore nx AD 600 nxng taq sarado bxn bxi mepang Yesu christuq svng mato shiwe vsvng rikaq vtoshi lúnlvm tvpvt mongkari taqkení shǻdvzvlonx dvbvbg lún nowe tiqgx gxíe.AD 633 nxng lido myo taq wao we zupung gvba taq nx St.Isidore svng sarado gvba dangyang:a nx welong zupung gvba taq angnx noqngxm tvra taqx shanshvr we tiqgx ku shvringwe vhxm yang:a. Wervtx Europe móngdanri taq tónglaqyari shvmvngshi nx gvza dvsha mvhxt lvm vhxm:o rvtxtaq angvl we Spine móngdan nx tónglaqya vhǻngnx vshxpwe móngí we taq móngdan vsvng ritaqkení shvringnx oqa wǻvpx we tiqpe gxíyang:i. St. Isidore nx liga vruowe sara tipe gxíwe taq angí aru yang:a liga rinx ang mvlyang:i mepvng ang:í vruowe liga rinx zungmari dvpvt paqzizung ritaq sanshi lúnowe paqzishvlǻ ligabukri bxnlúng:i. St.Isidore o noqngxmwe tvra, vjúrxtwe monkari taqkení pvlace nxng:n lúnshiwe mvtaq ango ligabuk ri taqkenígx paqzí shvlǻri ziwe shxlshú shvlǻ tipe gxíe. St. Isidore nx AD 636 nxng asvk 73 nxng taq gxnshaqbé a:miwe ínx ango gxnshaq lvngdxm nihxqsha dvsha vsvngri o vlxmshira tiqgxíyangi. Ango gxnshaq shi mvbe dvgvp angkaq zíranx shvrǻn vjxwe vsvng shangbe svng gx mvra vroqa:o da:ngí angtaq vlwe pxgvmsungri shvngbe gx dvshǻmare íwe vsvngri dvpvt zíonx dvbang yang:a we shanshvr vsvng tiqpe íe.

Add new comment

18 + 0 =