Shvnshvr vsvng St. Yohan De La Salle

St.Yohán Baptist Delasa nø AD 1678 nøngtaq bintit móngdan Rheims wamà taq gvlyàng nga. Bari myoq Seminary taq paqzísan shìyàngìnø 1968 nøng taq kàgapnúngshú pønbøì nø Delasar brotherì madò svnggø poqpang yàngàweíe. Dvshámaré íwe cvmrérìò paqzídvng taq dvzaq shìlvm dvpat àng vlwe Rheims wama kèní àngo bvnlirì svng narònø vsélshìyàngi. Àngtaq vlwe zaqsgøprì shanbe namònø dvsha vsvngrì dvpat paqzí zùngri wa:ãònø àngò cánshú 12 pènvng càmrérìo paqzí dangtaq dvzaq apnúngshìyangì we mvtaq Delasa zungtaq cvnshìwe brother rìsvng gø shvrúngshú (Jau) vya mvkám shìnø paqzídvng taqwa dvzaqshìlvm dvkám yàng:a. 1698 nøng lvmpat vnípe wape England koqkámpe James í røtshìwe taqkení cvté mvgam ri canshìlúnlvm dvpat gø pazizung poqpang yang:a. We rvtøtaq zìdvngvhángwe laqmupaqzí canshìlúnlvm Sunday Academy tiqmégø poqpvngyang:a. Shvnshvŕpè St. Yohan Baptist Delasa òlvpat taq dvløtwe àngpan pan vhøm:o nø àngí poqbxawe pari wamavdong taq zùngri shvngbe gø nardvzvròwe gøvhø:mo we mvtaq àngò zùngmarì delasa brother mvdo rikaq gøgvzà shvnip shvnaròwe wanø angsvng bvli kení narlvm høqsha dvdut we gø vhøm yang:a. Lvngdømtaqnø àngò delasa brother zùngmari nø Europe móngdanrì vram taq paqzízùngrì poqlúnbøawe høshaq zidvng vháng wepaqzízùng tiqlòng bøndaqì. St. Yohán Baptist delasa nø 1719 nøng Rouen wamataq shìá:mìnø 1950 nøngtanø àngbøngsvng àngnø zùng sara/ma ri sang mvkupmònø roqrìmshú tiqpèíe wanø shvring bøa.

Add new comment

3 + 5 =