Shvnshvr we vsvng St. Marko

Shvnshvŕ pè St. Makó (shvgùn zaywà bok vrø yàngà pè) \

Vní paq wapaq shvgùn zaywà bok vrø yàngà pè St. Makónø Mariá àngcè, Panapaqò àngnvm vdu pè íe. Àngnø piterò wul taq kèní kámshì vsvng tiqgø ílúng:ìnø Yeruslem wamà taq vl we àngò chømnø Yesu christuq taq sànnø kám vsvngrì shvnip shvnar we vhømò dvgvp mvngùshìyàngì we chømgø íe. Dvzvrrì 12:12 Ang wedø dǿmshi bǿì dá:ngí, Marko, wa nø tǿò pè Yohan angmè Mari chø̀m svng dìá:mì. Weyv́ng nø vsvng mvme dvkǿmshi nø júrø:tnòe wanø vruvshaqíe. Nv̀mlat poq mòngkà dvshvngá:mà we taq Markó nø dvzvŕ pólò nvng Panapaqó zànyàngìnø Asiamáyná taq vlwe pervke myoq taq àngnílvngà nàng vkang yàngì. We lòngnvng singnø dvzvř Polònø Marko svng shvngán shìe. Dvzvrrì 15:38, ínìgø Poloí nø, Pamfilia móngø angní lvngà svng làng ráà nø, bv̀nlì wàlv́m yv́ng svng angni nvng di mvwáshìpè svng shøl nìnø màshvla, wa nø vzø̀nge. Wanø vrøshaq íwe sàng yáng lúnìe. Wemèpvng Marko nø Piterò bvnlì àngkàng nvng kà tvle shú wáshìnø Romaq svng zànámì mepvng tūng taq rung we polo nvng vrá vrámbøì. Shvgùn zaywà bok sàng Markoí Romaq wamà taq vl dvgvp vru yàngà wanøgø shálúnshìe. Shvgùn zaywà bok svng Piterí shvngøtnò we vdòng taq vru yangàdángí Egypt móngdàn svng mòngkà dvshangá:mà nø weyángø shvngømré shvngø poqpvng bøà. Wedøí we Yesu svng kámnønt rvtnø Marko svng tvpbøà dángí shvnip shvnarò nø tūng taq rúngò dvgvp gønshaq bé yàngì. AD 900 nøng taq àngò vnàng sàng Alexandería kèní Bunnies Myo sàng lùònø àngò bøng taqkèní wayàngà wenoqngøm tøngnø taq lop yàngà.

Add new comment

7 + 3 =