shvnshvrwe vsvng St. Francis

APril 2 ni Bongla Myo keni Shansher We St,Francis oboy angni ie.Yadvng tiqdongce shǿ:n mvyǿnge. Shansher we St,Francis nǿ 1416 taq Etali mong dvn ,bongla myo taqǿ gvl yvnga . Shvngǿmre vdong ǿ vzvngkaq St,Francis vcici wa tǿowe Shansher we vsvng tiqgǿ vlyvngi. Francis angpe angme ninǿ dǿngkulvpvt angcénǿng dvngte cvmre madă yvng.cvmre vdălvmrvt Gvray kaq gǿ ,Shansher we St,Francis vcici keni tiqdvtvng vjúrǿt dvpvng lvm rvtnǿ gǿ shvguno nǿ vjúrǿt dvzaqshiyvngi. Wekvt jxngjǿng ni gadvngté maléke Cvmre lvnga shvdvng tiq pe vdălongi.Wervt angbǿng svng angpe angme taq keni Francis wa bǿng Shvla zi yvnga. Angpe Angme Gvray kaq vlǿmshi we, kvmnǿnt vlwe dǿngku tiqlong edǿ tiqdvcha cvmre pe francis lvpvtgǿ Gvray nǿntcvno we lvpvt Vsvng mvmesvng Gvrayshongnǿnt dvtvn luno we tiqgǿilvm vjúrǿt dvpvngyvnga. Francis anglvpat 16 nǿng taq Gvray mongka nvng Gvray dvra shvdik shinǿ dvbushang bvnli wao we tiq mvdo yvng gongnǿdvzaq shiyvng i Ang dvzaq shiwe kvmnǿnt bvnliri svng ya:ngo wei angmepvng cvnwe Vsvng loqmvnshi long inǿ "cvma:tvng"wa we Gvray dvzǿmshú Tiqmvdo boq yvnga.anglvjǿm nǿ tiqgǿ nǿ tiqgǿ Gvray mvndvngǿ Cvma:tvng isha e wawe dvng dvtvno long ie. Angmaqnǿ Gvrayi mvnowe rvgaq yachang taq mongzǿldǿ sunshilvm, vmpa vmvnvt shinǿ dvshă vsvngri mongzǿllong lunlvm dvpvt Vjúrǿt dvpvngo nǿ dvrăshvdik shiya:ngi. St,Francis shǿn we taq ,Vnvmchang rie rvgaqtǿmǿ cunshiwe pvlaceri kaqsvng mvkoknǿ yvng dvpvng rae wa dvkvme.Vra shi lvmlong svng nǿ kagǿ igǿ vga:ma shvla.Vsvng lvpvt nǿ angdungce inǿ shvngǿr dǿ vmvnga:me wa angmepvng cvnshú rikaq svng dvkvm yvnga. 1481 nǿng taq St,Francis i ,shilvm dvnshiwe zvredvke we yoga i zawe Byintin mongdvn koqkvm 12gǿwagǿ Luwis i góo dǿtiqdvcha byintin mong svng dinǿ vjúrǿt dvpvngo nǿ dvbanyanga.ST,Francis shǿnwe , Koqkvmrio lvpvtnǿ rvtoq rvwvlsha vdongǿ vle,Gvray angtiqgǿ wa gvnshaq vkvng ie wa dvkvm yanga. Wemepvng koqkvm Chaqlis(8)gǿ wagǿ anglvpvt taq gǿ St,Francis kaqsvng paqzi zi shúdu vgo bvnligǿ dvléo nǿ Byintin,Etali mong rvgaq hǿq Gvray mongka dvra shvdik shiwe mongkazơng ri mvme boqyvnga. St,Francis nǿ Byintin Bongla myo taq 1507 nǿng Gvray vdongǿ mavl yvngi.St,Francis nǿ shiya:ngi we inigǿ angshagong mvbǿkmvten, Gvray jǿrnonggun dalvmkǿmla ri Angpvnpvn dvtvno we i shvngǿmre Keni angsvnggǿ Shansher we angsvng wanǿ dvngyvnga .wervtnǿ vpǿiwe peme nvmchang maq deni Apri (2)taq nǿ Shansherwe St,Francis kaq shvgun we boy angni ie.

Add new comment

3 + 16 =