Shvrúng shú jau rìò lvpat

Shvrúng shú jau rìò lvpat

Shvrúng shú jau rì wawe nø kadø íwe vsvngrì íemá? Móng øp shú du rì ínø móng vsvng, bashàrì svng wá øp lúngòe, ínìgø shvrúng shú jau tiqgø nø gvray gvsvng ang taqkèní rvsvngò nø ngórdocì matnònø, welòngtaq dvciq lvpat kàciq ratshì shaq íwe rat pvlàcè nvng shagóng vnílòng svng øpkáng we dvzvŕ rìò bvnlì døngjá, paqdàng svng tvle vto shìrì íe wanø síngshá lúnshìe.

Shvrúng shú rì wawe nø gvray gvsvngò rvsvngò we jejú vtoshì lúnò nø ang taqkèní dvzvŕò we vsvngrì íe. Shvngbe taqkèní síngshá vrá lvm nø kàngpè yesu nø mvrà vlwe mònggvn vsvngrì kaq chutcháng lúnlvm dvpat angò shing, shvwi svng núngpà taq núngshì nø lvpat zíshì nø vrang ráàwe shvngømrérì svng roqgvr lvm dvpat vko vkángrì svng dvzvŕ rìkaq tvleā yàngā.

Wedø ni we bvnlì døngjá paqdàng svng mònggvn bevm we angni høqshaq dvtit tvle kélvm nvng shvngømrérì svng roqrim lvm dvpat dvzvŕ rìò lvpat taq kèní tiq lvpat mèpvng tiq lvpat vrangshì ráì we bvnlì manggá tiqlòng svng ríshì we íe. Angmaqnø kàngpè yesuò laqyà døni shvnshvŕ we tvrà svng cvn dvgøm lvm rvcvng shaq rìíe.

Wedø íratnø Gvray nvng vsvngrì dvhø taq vlnø vsvngrìò rà vchyak we dangrì kaq røtním dvbangā we nvng Gvray dang taq kèní gø vsvngrì kaq shvngøt vjøn we tvrà shøl we Gvrayò dvzvŕ shú gvsa rì íwe dø tiqdvchá we vsvngrìò gvsa wáshì we íe. Angmaq nø Catholic shvngømré vdòng taq Sacramento rìsvng zílún we vko vkángrì vzí shaq gø íe.

Kàgvp ànglí bat taq gø we dø íwe gvsarì vní pvn vl yàngì we svng yánglún shìe. Tiq pvnnø Gvray gvsvngí vsvngrì kaq bøn dvzvŕ mvyø we, shá dvzár we dangrì svng dvtit tvleā we kàdvtut shú (Prophet)rì nvng vní taq vsvngrìò vlé shìwe mvràrì kaqsvng røtnímā nø núngāweí vroqā lvm shvrúng shú rì íyàngì. Làngdøm taqnø tìløp yohán tuqráìnø angnø gvsa gvbà tiqpè íwe mvtaq Yesu dang shvkse wàò pègø íyàngì.

Wedø íratnø shvrúng shú jau vya svng kámshì lún lvm dvpat nø gvzàni yakwe íe. Shvrúng shú Jau tiqgø bøn lún lvm wawe nø nøtlúmwe shvrúng nøt tiqlòng taqkèní wa bøn lún wegø mví long. Angpè angmè, vsvngrìí dvdutnò weí gø dvciq lvpat shvrúng shú jau tiqgø kadø gø bøn mvdaq we íe.

Shvnshvŕ we shvrúng shú jau tiqgø bønlún lvm dvpat nø gvray yáng kèní rvcvngwe jejú gømpaq vto shì lúnò we vsvng tiqgø ni íràlonge. We shvrúng shú vya svng kám shìlún we vsvng nø nøt mvsøn, shagóng shèrwe, shiqshàn, pvlàcè kámnøt tvrà taq zøm shvngáng shìwe vsvng tiqgø íràwe íe. Wedø shvrúng shú jau vya svng kámshì lún bøò mèpvng gø we dangrì taq cvndøng nø dvzaqshì ràwe íe.

Wedø wa møí ni pvlàcè kámnø tvrà taq nvngòn yúmwe, shagóng mvshèr we bvnlì wáshì we ínìnø we shvrúng shú vya nø vmvngvm we íe. Shvgùn zàywà bok 110:4 taq Yehowa dvgv́mshi bǿì, tiq kvt chiqlv́m nø màvl. “Nà nø dvciq lvpat Melkizedek dvgø̀ng tvyø̄ shvrúngshú èíe,” èv̄le. Wanø vru shaq íwe svng yáng lúnshìe.

Wedø íratnø shvrúng shú tiqgø wawe nø we lvpat taqkèní nvrshì bøì we ínìgø àngnø dvciq lvpat Gvrayò ngórdocì vmat shaq íwe svng shálún shìe. Shvrúngshú rì taqgø màshvla we angpvn pvn sadaní gvzàmwe rì vhøm sháò we íratnø tasvng roqgvr kéì nø vjúrøā lvm gvzàni vchyak we íe. Werat shvngømré vdòng taq mvrà vroqā lúnwe, Sacramento zílún we shvrúng shú jau rìsvng roqgvr nø vjúrøtā lvm gø gvzà vchyake we íe.

pàwálvm wani àngmaq lvpat we shvrúng shú vya svng kámshì lúnlvm wawe nø rvtø yanggúng dvzaqshì, shìwvt àng pvn pvn vkøn we lvpat taqkèní we vkáng vya jejú svng kámshì lúnò we vsvngrì íwe svng síngsháāì weí vjúrøt dvbangāì. Mèpvng tìyø taq ngámshìwe shvrúng shú jau rìò lvpat mvshøl svng vrá dvtit tvle lvm íe.

Add new comment

1 + 14 =