Shvre vni gxo mvshxl

Shvre vni gxo mvshxl

Vlea:mi ba:n  rvwang dvciri taq keni ang vdu:ng ang vdu:ngx shvre mvme bu:ng yvngi. mvme vl yvng keni vni pe o mvshxl angdu:ng shxn mvyx we taq sangdong dxngshxng a:lo pe nvng pitvr vlo we shvre vni gx vl yvngi.Sangdong dxngshxng vlo pe nx gongnx tiqbe dvngte wa i we gvza nonggun vl we tiqpe iyvngi.Pitvr vlo pe gx zvmi i wu:ro ni gx wu:r mviun yvngo wa e.ya pe nx krvngku mong lvp taq bu:ng yvngi we svng shalun shi e.

Add new comment

9 + 11 =