St. Aloysius gonzaga nø cvmré lvpat taq àng mè maq nvng tiq dø ltaly móngdvn angpè angmè chøm taq dvréshì mvrà dø dvnglúnce vl yangì.

Shansherpe.. Aloysius gonzaga

Shansherpe. Aloysius gonzaga nø cvmré lvpat taq àng mè maq nvng tiq dø ltaly móngdvn angpè angmè chøm taq dvréshì mvrà dø dvnglúnce vl yangì.cvmre lvpat angpè nvng tiq dø cildvp taq mvmè nøng vl-a:tduyangì. we rvt Kàpù kàzaqri wa shøn shálòngà.wekvt angmèí ang svng shvngøtnò we taq ngacéā Gvray svng nale shilòng nø kàdvngté shvré dvké we nàí ítaòe a:lo e. Angmè shvngøtkà rvt Aloysius gonzaga nø vjúrøt we bvnlíri taq nøntlùmráì nø pvlace nvng Gvray tvràri svng sínglònga. Angpè,mè taq kení Spine móng Madrid Myo taq vl we hang vngvt lvngli tiqpè yvng bvnlí wa sóri paqzí cvn shìlvm rvt dvzvr yvnga.Aloysius ò Article taq, ngànø vpø nø rìng dø eshøq yvngāwe tiq pè øngae wa e.vsvk (20)nøng dvgvp angpè,mèo caqshøp vpvt vdùri svng làngò nø jatsowih kàgvp nong zong svng di yvngì. Aloysius nø tiqtvl vsvng kaq mvkok nønt,mvrézá nønt tvncøng we mvdvm nønt mvsøn Sher rvt ang svng mvmè vpø yvnga. Vrà ,Aloysius nø Romà Myotaq vl we cirongri yvng Cari svng dvsháza dvzømbvnlí dawøn gø lùshì yangì. Dvsháza dvzømbvnlíri taq dvzaqshi dvgvp yógaí zen kèbøa we mvdvm tiqni nø tiqni cayvng rvtnaq lòngì.we rvt kàgvp shvrung shú lvpvt svng gø góngmvlún ya:ngò.ang cayvng ba:nlvm rvt kvmnønt ní Yesu sømla Wurgang tiq lòng svng lángò nø dvjaqò sóri júrøt shi dvgvp Gvray vdòngø Shíyvngì.anglvpat nø (23)nøng wa ínø zílvngréri svng roqgārpè wa nø mvsvt yvngà we SHANSher vsvng tiqpè íe

Add new comment

4 + 7 =