St. Aloysius Gozaga

St. Aloysius Gonzaga

St. Aloysius Gonzaga nø shòlaqrérì kaq roqgvrwe shvnshér vsvng tiqgø íyàngì. Àng svng AD 1568 nøng Italy móngdàn Mantua wamà taq dvgùng vlwe Gonzaga tiq rvp kèní gvlyàngà. Àngpèní àngmèò dvtúwe dø tiqdvchá àngnø cvldvp, pin paqzí svng cvnshì yàngì we ínø cvldu vya taq bvnlì dvzømshì yàngì we tiqgø gø íe.

Àngnø wedø dvgùng vlwe vsvngrìò jànglaqyà svng mvshóngwám shìnø rvcángcè tiqgøò lvpat cúnshì lvm shvrúng nø zangwe tiqgø íráì. Àngnø tiq lvbán vdòng 3 boq á:maq vnvtshì we tiqgø gø íe. Àngnø yaqdøng vrvm taq àng shagóng svng damzíshìnø àng vlwe shvnvng taq vlwe lóngbin taq hípøt tushìweí yaq vrvm vjúrøt dvzaqshì we tiqgø gø íe.

Àngnø svmarérì kaqláshì nøt svnggø shvdøtshìnø vgám lúnò we tiqpègø íyàngì. Tiqni rvtø taq India móngdàn taq vlwe Jusuit shvrúng shú mvdòò kàru svng rø lúnbøà mèpvngnø we mvdò svng gònglvm nøtratshì yàngì.

AD 1585 nøng taqnø àngpèí vgámòwe vdòng àngpèò zaqshøprì shvngbe svng gurònø Rome taq vlwe Jesuit shvrúng shú zùng svng gòng yàngì. We rvtø taqkèní àngpègø nøt língshìnø rvcángcèrìò kámnøt tvrà svng cvnò nø lvpat béyàngì. St. Aloysius nø shvnshér we vsvng tiqgøò jàng laqyàrì nvng kømzøpwe tiqgø gø íe.

Àngnø kadvgvp gø cipshì we dang taq dvzaq dvkángshì we shvnshér vsvng tiqgø gø íyàngì. AD 1591 nøng taq plaque yóga dvjá vkønwe rvtø dvjáng zønlií zínkéò vsvngrì kaq tubùm dvbangā we rvtø ànggø we zønli taq lvpat zíshì yàngì we íe.

Àng lvpat béyàngì we rvtø taq àngò vsvknø 23 nøng wa ínø àng shì lvm rvtø taq àngí àngmè kaqsvng shvri kàru tiqgøm shvri yàngà. We kàru taq ngàí Gvray kaq yánglún bøngà we írat ngà shøngvm dvgvp rvyù rvyúngweí gvrayò àng shóngnøt svng vsè we mèwà dánøngni. Ngà nø nàmaq nvng dvciq lvpaq vkangvmwe mø:í muqlàng móngdànø tiqni taq vrá vhøm lúnlúngìe wanø vru yàngà.

Add new comment

6 + 1 =