St. Ambrose

St. Ambrose

Kámnøt tvrà taq shvre tiqpè íyàngì we St. Ambrose nø AD 340 nøng Germany móngdàn Trier myoq taq gvl yàngà. Angnø angpè shìbøì mèpvng Roma taq mònggvn paqzí cvnshì yàngìnø Milan myoqò øpshú du tiqpè gø íyàngì. Angnø AD 373 nøng høqshaq mvnoq mvkám we tiqpè ínø móngzøng cérì taqkèní dvkámò dø tiqdvchá shvngømré shølshú íwe svrado vya svng kámshì yàngì.

We mèpvng kèní St. Ambrose nø ang vdáwe pø, zaqshøprì shvngbe svng dvshá mvré vsvngrì kaq dvbangshì we mvtaq angò góngnøt mvsøn shvngbe gø zíshí we høqshaq dvzaqshì yàngì. Angò lvpat yànggùng nø nøt tøng nøngdøng we tiqgø ku vl yàngì we svng gø shálún shìe. Angò lvpat rvtø rì mvlúngka svng Gvray mòngkà cvnshì we, dvbùshvng bvnlì wawe taq dvzaqshì yàngì.

St. Ambrose í shvngøt dvtúò we dvbùshvng mòngkà rì rat St. Augustine gø vlíng vpo lún yàngà WA nø mvshøl rì taq yánglún shíe. St. Ambrose taqkèní mvniq rvmè taq vlwe shvngømré rìò shøchøm rísvng nvmònø tong rung vsvngrì nvng dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì yàngì.

Ang shøn yàngì we taq "shvngømré rì taq la jà gvmsùng rì vlwe ínìnø dvshá mvhoq vsvngrì kaq dvbangshì ràwe ínø vshøpnø nvnglvm dvpat mø:í wanø dvkám yàngà. St. Ambrose nø gvray bvnlì taq vpnúngshì lvm dvpat chømyo vjøngrì svng dvkámò nø shvrà dvgøā òwe rat móngzøng cèrì taq yalòngnø vsvng dvcì cèrì vzìng we dang vgámwe íe wanø mvrà shvri òwe taq gø vsvng dvcìrì yúmnø dat dvzvŕ we nø svmarérì mø:í, mvjàn ratnø wa bøn dvzvŕ we íe wanø vtàn yàng ngà.

Angnø vsak 57 nøng taq lvpat béyàngì we ínø angò shagóng shì vnvng svng móngdøng táng vsher dø wàò nø Milan myoq taq vlwe noqngøm tøngnø taq køm yàngà we svng shálún shìe.

Add new comment

8 + 7 =