St. Andrew

St. Andrew

Kàngpè yesuò nvmlat cvnshú dvzvŕ pè íwe St. Andrew nø Galilé wamà Bathsaida taq gvlyàngà. Angnø Yónaqò angcèpè ínø Simon Peter nvng anínvm pèdong pècè vdu we gø íe. Kàngpè Yesu tìløp kámshì rvtø taq YESU svng nà kàngpè kayángø vl emá? Wa røt yàngà. We mèpvngni taq St. Andrew nø angnvmpè Simon Peter svng dinø nøngmaqí Meshíyá Gvray svng yàngbøshà washønò dángí angsvng gø Yesu vl we shvrà svng shølvtnà.

Wedang nvng singnø Yohan 1:35-42 ciqtaq " Mèpvng ni taq rá Yohan nø ang coqcv́n vní pè nvng rip la:ngí, 36 Yesu dīvm we svng yv̀ng bǿà nø, “Eyv̀ngshò, Gvray Ang Vyv̀ngcè!” a:lòe. d 37 Coqcv́n wepè níí Yohan shø̀nkà tá bǿà kvt, angníí Yesu mèpvng cv̀n bǿà. 38 Yesu wv́l pōshì nø angní lvngàí cv̀na:tnà we svng yv̀ng bǿà kvt, “Nàníí pà èláshòe?” a:lòe.

Angní lvngàí, “Rabbiá, Nà kayv́ng èv̄le ma?” a:lòe. (Rabbi, wakà nø svra, wakà íe.) 39 A:ngí angní lvngà svng, “Edi ráshì nø èyv̀ngvtshò,” a:lòe. Angní lvngàí cv̀na:tnà nø, Ang kayv́ng vl we yv̀ng bǿà. (Wervtø̀ nø tvné nv̀mtān vbì nari* íá:mì rvtnø), weni nø Ang nvng tiqdø v́ldv̀ng wae. 40 Yohan kà tá bǿà nø Yesu svng cv̀n bǿà pèní tiq pè nø, Simon Piter angnv̄m pè Anderu íe.

e 41 Yapèí angnv̄m pè Simon svng vzv̀ng lá lún bǿà nø ang svng, “Ni lvngàí nø Meshia svng lá lún bǿshà,” a:lòe. (Meshia, wakà nø Kristu, wakà íe.)*f 42 A:ngí Simon svng Yesu yv́ng shøla:tnà. Yesuí ang svng dvjaqò sórí, “Nà nø Yohan angcè Simon èí we, Kefa tǿlv́m èí longe,” a:lòe. (Kefa wakà èlí:ngò nìnø, Piter, wakà í nø lóng, wa kà íe.) " wanø vru yàngà.

Pendecos wawe shvnshvŕ pvlàcè Gvray tuqráì bóy mèpvng Andrew nø dvbùshvng mòngkà dvshvng lvm búngá:mì. Shvngømré mvshøl rìtaq Andrew nø Greek móngdàn Patras taq waqshat gømla íwe wurgáng mvdàm shat yàngà wae.

Ang shaqshi mvdat dvgvp we wurgáng mvdàm kèní 2 ni høqshaq dvbùshvng mòngkà dvshvng yàngà wanø yánglún shìe. St. Andrew nø Russia, Greek móng nvng Scotland móngdànrì svng roqgvr pè wanø vpø shvringò we íe.

38pm

Aa

Add new comment

11 + 5 =