St. Boniface

St. Boniface

Germany móngdànò gvsa tiqpè íyàngìwe st. Boniface nø AD 673 nøng England móngdàn Cregiton taq gvlyàngà. Àng vsvk 5 nøng rvtø taq àngmaq chøm svng zaqlèwàng tuq ráìwe shvrúng shú rìò mòngkà lúnbøà mèpvng àng lvpat svng gvray bvnlì taq dvzaqshì lvm nøt ratshì yàngì.

Àngnø Nursling taq vlwe St. Benedict shvrúng shú zùng svng gòng yàngì nø we yángø ni zùng øpshú tiqgø bønwe høqshaq vl yàngì. Kàru paqzí dang taq àngnø gvzà bøng shvngwe tiqgø ínø Latin dvcì kàru svng gø dvtøpā ráà pègø íe.

Shvrúng shú rìsvng shvngøt dvtú we mòngkà bokrìgø mán yàngà. AD 718 nøng taqnø Svrabín koqkámpè Gregory II pè taqkèní àngsvng Germany móngdàn taq dvbùshvng bvnlìrì svng shølshú tiqgø ku dvzaqshì lvm vmíng vkáng zí yàngà. Àng taqkèní cángnoq we tóng svng gvsatnø Gudenberg shìgùng mvdàmø vlwe Dobarò shvnshér we àngmaqò shøngrì svng gø rømā yàngà.

vsvng shvngbeí welòngnø àngsvng cángrìí dàm zílúngòe wanø dvdamòwe ínìgø àngkaq kadøgø gvsat mvlúnò we rat gvray dvbùshvng bvnlì nø tiqni mvdàm tiqni téwa dvgùng dvbung lúnvtnà. Wedø àngò dvbùshvng bvnlì svng vpø shvring āòwe ku Svrabín koqkámpè Gregory III pè taqkèní àngsvng Maez myuqò svrado gvbà vyà svng dang yàngà.

St. Boniface nø àngò lvpat làngdøm rvtø rìsvng Natherland móngdàn taq vlwe cáng noqtóng lang vsvngrì kaq dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì svng dvzaqshì yàngì. We yángøni AD 754 nøng taq Doqgøm wamà taq vlwe rvtø ngànshà tiqmvdò taqkèní àngsvng shatnònø lvpat béyàngì.

Weyángø àngnvng tiqdø vlwe lvmboqrì shvngbe gø lvpat zíshì yàngì we ínø àng lvpat shi mvbe rvtø lángyàngà we karu bok nø àngò shvwi vmatwe írat dèni høqshaq roqgvr òwe svnggø yánglún shìe.

Add new comment

6 + 1 =