St. Carimir

St. Carimir

Poland móngdàn svng roqgvr we St. Carimir nø 1458 nøng taq nvmbat 3 Carimir gàmzø koqkámpè ò àngcè mè íe. Àngnø cvm lvpat taq kèní koqkám kó taq wa paqzí cvnshì ráìwe mvtaq àng lvpat taq gvray kaq vjúrøt shìwe, nøt shvdøt shì we taqwa rvtø zíshì yàngì we gø íe. Àng taqkèní Gvray shvgùn shvring zaywà rìgø mvn yàngà we íe.

Àngnø dvsháza bvnlìrì taq gvzà dvzaqshì we tiqgø íwe taq àngsvng dvshá mvhoq vsvngrì kaq roqgvr mè wanø gø bøng shvng yàngì. AD 1471 nøng taqnø Hangery móngdànò gàmzø koqkámpè rúngtàng svng vto shì yàngì. We móng svng øpmò we rvtø taqni wángzà móng cèldap tiqlòng taq kèní móng vtøl lvm vréshì ráì dvgvp àngnø wedø mvjàn gvsat we taqkèní vsvngrì shìlvm shvwi uplvm svng mvshóng wámshì we rat Poland móngdàn svng yvlshì nø màdvrá we tvrà taq kadvgvp gø lvknak rì mvláng lvm wanø kàciq gvlshì yàngì.

Nvmbat 3 Fredrid koqkám cèpèí gø àngsvng shóngshì nø àngnvng døngku shvzøng shì lvm vtoq shì ráì we ínì gø St. Carimir nø shàshér we Gvray tvrà taq wa lvpat apnúng shì lvm wawe taq kèní vtiq shì yàngì. AD 1484 àng vsvk 26 nøng taqnø we móng taq TV rvshú yóga vkøn weí àngø zínkéò nø lvpat béyàngì. Àngò shagóng vnvng svng rvdàò we lìpùng taq gø àng lvpat køp shvring shìwe Daily Song of Mary wawe zàywà rì taqkèní shvringò nø køm yàngà we svng yáng lúnshìe.

Add new comment

9 + 7 =