St. Cyril

St. Cyril

Alexandería myoqò svradopè St. Cyril nøAD 370 nøng Egypt móng taq gvl yàngà. Àngò shvrúngshú jau lvpvt taq Alexandería myoq taq vlwe àngwang vdupè svrado wvl taq dvzømshìwe í AD 412 taq welong vya svng kámshì lúnyàngà.

Àngò lvpvt taq Yesu àngmè mariq nø Gvray àngmè íe walong svng màtoshìnø vgámwe vsvngrìkaq mariqnø kàngpè yesu àngmè vjøng íwe dàngsvng svkse wáshìnø síngshá dvzár yàngàwe shvre tiqpè gø íe.

Cyril nø Constantinople myiqò svrado vya svng kámshì bøì mèpvng AD 428 nøng taq kàngpè yesu nø basha nvng Gvray góng wawe taq vzømwe ílong svng shvngøt dvtú yàngà we íe.

St. Cyril nø AD 431 nøng taq wayàngàwe council of Ephesus wawe zupùng gvbà taq shølshú wáshìyàngì.

St. Cyril nø shvngømré svng roqgarwe kàrurì gvzà vruyàngàpè gøíe. Àngnø AD 444 nøng taq gønshaq péyàngìwe ínø AD 1882 nøng tuq ráì dvgvp shvngømréò shvre shvnshvŕ vsvng tiqpè wanø dangyàngà.

Add new comment

6 + 1 =