St. Elizabeth Ann Seton

St. Elizabeth Annseton

American dvcìrì kèní nvmlat shvnshvŕ vsvng bøn ráì we St. Elizabeth Annseton nø vdá mvgàm we Protestant shvngømré tiqrvp taqkèní 1774 nøng New York myoq taq gvl yàngà. Angnø 1794 nøng taq William Seton nvng døngku shvzøng shì yàngì nø angcè 5 gø shvzvt yàngà.

1803 nøng taq Italy móngdàn svng zaqlèwàng diwe tvrà taq ni døngkupè William Seton nø lvpat béyàngì. St. Elizabeth Annseton nø Catholic shvngømré taqkèní angò rvmnvngrì dvsháza shóngnøt zøngwe svng yàngò we rat we shvngømré ò shvngøt dvtú we dvrá rì kaqsvng gvzàni shôngwám shìe. Angò shvngømré rvmnvngrì taqkèní vgám we dvhø angnø 1805 nøng taq Catholic shvngømré svng gòng yàngì.

3 nøng vlé ráì mèpvng nø Badimó myuq taq paqzí zùng tiqlòng svng poqpvngò nø 1809 nøng taq Maryland taq vlwe St. Joseph ma maq mvdòò àngké róng wanø vlíng po ráà we tøngnø svng wa yangà nø weyángø ni ang lvpat beni 1821 nøng høqshaq Gvray bvnlì taq dvzøm shì yàngì. Angtaq kèní dvsháza shóngnøt taq vnvmchvngrì wawe St. Elizabeth mvdò svng America móng taq paqzí dangrì høqshaq poqpvng yàngà.

Add new comment

9 + 0 =