St. Ephrem

St. Ephrem

Shvngømré rìò nvmlat nímzì lànglìpè wanø bøngshvng yàngìwe St. Ephrem nø AD 306 nøng Siria móng Nisibis taq gvlyàngà.àng vsvk 18 nøng taq tìløp kámshì bøì rat cáng noq tóng svng langwe àngpèní àngmè taqkèní àngmaq chømrvp kèní lùng kéòwe vhøm yàngà.

We yáng kèní àngnø Nisibis svrado pè St. Jacobò dvzvŕ tiqgø wáshìyàngì. AD 325 nøng Nicaea lìpùngmè svng gø svradopè nvng tiqdø dìyàngì. AD 350 nøng taq Nisibis wamà Bashárìò wursvng vjá á:mì dvgvp àngnø Edessa shvnvng shìgùng svng ngangá:mì nø we rvgaqø vlnø dvrá svdøk shì yàngì.

Weyángø vlwe rvtø St. Ephrem àngtaqkèní pvlàcè nvng singwe nvng chømciqrì dvtøpwe kàru, lègarì gvzà vru yàngà.St. Ephrem nø shvrúng shú shvnam tiqgø íyàngì we ínø àngsvng shvrúng shú vya kámshì lvm dvkámò we ínìgø vtiqshì yàngì we íe.

Àngnø Edessa taq vlwe rvtø shvngømrérìò cvndøng dvrárì svng shvdøngāò nø Catholic shvngømré svng shvre tiqgø ku roqgvr dvzaqshì yàngì we gø íe. AD 373 nøng taq we móng taqø dvkøqwàng tuqráì kvt dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubùm dvbangā we bvnlì svng lvpat zíshì høqshaq dvzaq dvkángshì yàngìwe íe.

Àngò nøt mvsøn paqzí dvgùng svng vpø shvring āòwe taqkèní àngò Gvray shvgùn zaywàrī svng noqngøm tìyørì taq lángshì ráì we gø íe. We bat taq àngnø shvnshér pvlàcèò bòche wanø bøngshbng yàngì we tiqgø gø íe.

Add new comment

2 + 9 =