St. Frances of Roma

Shvnshvŕ vsvng Franciscaò lvpat mvshøl

Shvnshvŕ mè St. Francisca nø mòngzøl we døngku ílvm tùbum dvbang-ã mè wanø vpø shvring vhømò we íe. Angnø Lorenzo nvng døngku shvzøng shìyàngì nø døngku vdòng taq gvzà dvzaqshì we tiqgø íyàngì. Døngku pè Lorenzo nvng 40 nøng tøp døngku vdòng vzi vrùng wawe mvl dø mòngzøl we døngku wáshì yàngì we ínìgø angcø angcè nø mv vl yàng.

St. Francisca nø rvmnvng rvmchangrì dvpat laqyà shvlá dvtan-ã we tiqmè gø íyàngì. Ang shón we kà rìtaq Gvray kaq noqngøm tøngnø taq wa yàngì we mø:í døngku vdòng taq vrvm vránø mòngzøl dø evl we vdòng taqø gø yánglún shìe. Tiqni taq St. Francisca nø gvray kaq vjúrø lèga røshì we rvtø angkaq vsvngrì í vkat kat govt nònø lèga rø mvlúnò høq shaq dvtømòe wae. St. Fracisca nø cipshì we nøt taqkèní angí røò we vjúrøt lèga svng nvrò nø angmaq svng tángshìe. We mèpvng vrá dvtut rølvm walúngò dvgvp vrá tiqkat go lúngòe wae.

Wedø 3-4 boq íráì nø vjúrøt lèga kàciqrì svng yànglúngà dvgvp nø we kàciqrì nø jà nvng vru shaq íwe svng yàngbøà nø gvrayò ngór dvgùng svng shvring lúnyàngà we svng yánglún shìe.

Yadø dàlvm nvmik gømla dvtan we nø St. Francisca angò Gvray kaq kámnøt kèní vpø shvring we nvng shèr we dòngnøt mvsøn kèní apnúng shìwe, dvsháza shóngnøt vlwe, dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì we, angò bvnlì døngjárì shvngbe kaq svng Gvray ang wur taq gvl shì nø dvzøm shìwe rat we jejú svng vto shìlúnò we íe wae.

St. Francisca nø ang døngku pèsvng gø shóngshìnø vpøò weí døngku taq dvzøm shìsháò we mvtaq vsvng shvngbeò laqyà shvlá taq paqzí lushì shvla we shvnshvŕ we tiqgø gø íyàngì.

We dø írat nø vsvng kaya taqkèní gø angsvng vpø yàngà we svng mvshøl taq yánglún shìe. Ang shvnvng gùr gùr taq muqlàng dvzvŕ rìí gø mvkok yàngà we svng shálún shìe.

Tiq kat kat ang nøt mvgør we rvtø, tiqdá vsvng kaq yitkewe kà shøn long rvtø rìtaq muqlàng dvzvŕ rìnø ang shvnvng kèní yvlshì bøwe svng gø angí døm sháò we svng angò lvpat mvshøl taq yánglún shìwe íe.

St. Franciscaò døngku pè Lorenzo nø AD 1438 nøng taq lvpat béyàngì nø nøt dvyól shì rvtø taq Gvray kaq svng vjú røt shì weí nøt shvløm shì we svng shálún shìe.

Angò ngámshì we lvpat svng Gvray kaq zíshì lvm dvpat tiqni taqnø mamaq zùngsvng híshvnvm màdá dìráì nø we yángò ang lvpat svng apnúngshì nø dvzøm shìlvm dvpat shún shìráì. Weyáng kèní angnø we mamaq zùng taq Gvray paqzí cvnshì lvm nøt ratshì bøì.

Angò shèrwe nøt mvsøn nvng dvsháza shóngnøt vlwe rat angò lvpat svng Gvray bvnlì taq apnúngshì lvm dvkám yàngà. Angò lvpat nø AD 1440 nøng taq béyàngì nø angkaq shvnshvŕmè tiq gø mvsat shì yàngì we íe.

19 PM

Aa

Add new comment

5 + 7 =