St. Francis of Paola

St. Francis of Paola
Minim Friars shvrúng shú mvdò svng poqpvng yàngà pè St. Francis nø AD 1416 nøng Italy móngdàn Paola myuq taq gvlyàngà. Àngpèní àngmè nø cvmré màdá we ínø St. Francis Assisiò vjúrøtāò we taqkèní àngcè lvngàré tiqgø shvzat shìyàngì we íe. Werat we cvmré gø svng 'Francis' wanø tøshì yàngì.
16 nø høqráà we rvtø taq Francis nø bvnglay shvnvng taq vlwe lóngbuq tiqlòng taq dòraq tiqpèku dvrá shvdøk shìnø vlyàngì. 
Àngò shèrwe nøt mvsøn kèní kámnøt tvrà taq dvzaq dvkángshì we tiqgø íwe rat àngmèpvng cvnshúrì gvzà vl yàngì. Werat we mvdò svng cvm vtang mvdò watøshìwe Minim Friars mvdò svng poqpvng yàngà. Àng taqkèní pvlu, dvgø mvvl we rvgaq tømø vlnø á:m-aq vnvt shìweí dvrá shvdøk shìràwe cvndøng dvrá svnggø gvl yàngà. 
Àng taqkèní cvnshú rìsvng shvngøt vjønò we taq nøngmaq nø jøng jøngni shìlòng svng vhømlvm wa íshàrat pvlàcè dang taq bvnlì wáràe wanø dvtú yàngà. Vsvng lvpvtnø àngdongcè ínø mvyø døni vmangvme wanø kadvgvp gø shvdømòe wae.
AD 1481 nøng taq France móngdàn Gàmzø koqkám 11 pè wapè Luis nø shìlvm dánshì we záyàng gvbà vhømò we rat àngsvng govt nàweí we móng svng ngang yàngì. St. Francis taqkèní we koqkámpè svng vtànò we taq gvray àngtiqgø taqkèní wa dvciq lvpat gønshaq svng zílúnpè íratnø nøngmaq shvngbeò lvpvtrì svnggø àngí øpmòe wanø shvngøt yàngà. Koqkámpè Luis gø St. Francisò shvngøt dvtú we vdòngtaq nøt vwángshìnø Gvray svng kám ráì we taqni lvpat béyàngì. Àngò rúngtàng svng vtoshì ráìwe koqkámpè Charles 8 pè bat taqnø St. Francis àngsvng koqkámpèò paqzí zíshú tiqgø ku gvlònø France móngdàn nvng Italy móngdànrì taq shvrúng shú zùngrì wáā yàngà. Paola myuqò St. Francis nø AD 1507 nøng taq lvpat béyàngì.

Add new comment

9 + 2 =