St. Gregory VII

St. Gregory VII Shvngømré svng tiq dvtang vháng dø vrang ráàpè Svrabín koqkámpè St. Gregory VII pènøAD 1028 nøng Italy móngdàn Tuscany wamà taq gvlyàngà. Àngnø Aventine taq vlwe St. Mary shvrúng shú zùng taq paqzí cvnshì yàngìnø AD 1073 nøng taq shvngømré vsvngrì taqkèní dvtúwe bvnlì døngjá íwe Svrabín koqkám vya svng kámshì yàngì we íe. We dvgvp taqkèní àngnø shvngømré vdòng taq dvcøp dvgø ràwe dang vrvm taq vrang we bvnlì taq dvzaqshì ráì. AD 1075 nøng Rome shvngømré lìpùng gvbà taqkèní gvray kaq zíshaq íwe vsvngrìò dvgùng vya svng nvmvnwe tóng svng nvrònø shvrúng shú rìò lvpatrì svng dvháng dvzaq shìráì. Shvngømré rìò cvndøng dvrárì dvcøp shvdøng:ò we nvng sing nø gàmzø koqkámpè Henry V pènvng gø vzi vrùng wawe bung yàngì. Svrabín koqkámpè St. Gregory VII pè taqkèní koqkámpè Henry svng gvray dvrá cvn vléò we ratnø shvngømré kèní dvjáò we danzí yàngà we íe. Wedø koqkámpè Henry nø Canossa taq àngò mvrà dàm svng kámshìwe rvtø AD 1077 nøng taq nø Svrabín koqkámpè Gregory nvng vrá vrvmwe, mvrà chutā we svng lúng yàngà. AD 1084 nøng svng tuqráì dvgvp vrá àngnínø koqkámpèò cèl dvprì Roma svng dvzvŕò nø Svrabín koqkámpè kaq Saleno svng yvlshì lvm dvtúò we taqkèní vrá tiqkvt vzi vrùng we dvbung yàngà. Svrabín koqkámpè St. Gregory VII pè nø Saleno taq vlwe rvtø AD 1085 nøng taq lvpat béyàngì. 

   Svrabín koqkámpè àngò lvpat làngdøm rvtø taq nø vsvngrì kaq mvrà vroqā nø dvshvt we bvnlì svng dvtan ráà we íe. Àngnø mvdøng mvnwe tvrà svng gvsatnø, dønmvnwe tvrà svng shóngwám shìweî cvndøng dvzaqshì we tiqgø íwe taq lvpat zíshì yàngìwe íe.

Add new comment

3 + 5 =